Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Quảng Sơn chok jâuz thảo VietGAP

22/09/2022 17:56 G9T+7

Hli 5/2022, Trung tâm Khuênr nông xênhr cxiv tsang mô hinhx cangz liên cêt chok jâuz njuôz (jâuz thảo) tâu puz Ntơưr công nhênhx VietGAP cênhz đrul muôs sanv phâmv ntơưv xar Quảng Sơn (Đăk Glong). Mô hinhx muox 36 tsêr côngv uô, đrul cui mô 18 ha; hur ntơư muôx 7 tsêr zos minhx cxưx nênhs tsơưs, 14 tsêr zos kuôl pux…

Đhâu cangz liên cêt, chor chuôz zis tâu cơưv khoa hocx cir thuôx, uô cê sanv xuât trơưs tiêu tsuânv VietGAP, uô muôx thangx tsangv nguên liêus lux, đrăngx đrênhk bov đamv txâus muôx trâu thix trươngx. Cênhz ntơư, pêx xinh vliên cêt trâu Công ti TNHH CJ Foods sâu ntơưr zuôr sanv phâmv. Đhâu ntâus grê, tiv lêx jâuz tâu hu vcui tsuânv ntơưv chor vangx tâu yangx 90%; jâuz thảo nhangr fênhx đrăngz 700gram/tsoz; jâuz thảo zangv 1 tâu 70%; năng suât nhangx xangv fênhx đrăngz yangx 25 tênhrr/ha/chiv. Đrul grê muôs 7.000 nhiax/kg, yưx chi phir, tsêr chok sâu tâu liv yangx 60 chơưx nhiax/ha/chiv.

Nênhs kôngz xar Quảng Sơn hlôngr tsưr ziv chok truênx thôngr môngl liên cêt cangz, chok muôx tsach nhiêms

18 ha jâuz thảo tưz tâu huv VietGAP haz tâu đơn vix liên cêt sâu zuôr 5 tênhr/nuz

Mô hinhx tâu grê cinh têr saz haz tâu pêx xinhv lov jêv ntưl tos txai

H'Mai

667
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.