Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nghĩa Đức chok lo tar zangv hor txoz civ hlo kangz ntux

31/03/2022 14:01 G3T+7

Zangv hor txoz muôx bê Aji Charapita muôx hâur pâuk nhoz Peru lo seiz zos zangv hor txoz muôs civ hlo kangz ntux tangz tov lo tix lâul Đậu Văn Cường, tôuv tiz nênhs đrôngl 3, phươnxg Nghĩa Đức (đrôngl Gia Nghĩa) chok tar đrul yangx 10.000 tsoz.

Tsuv uô jông ntu xưv lir nôngz, jar thêv, angr, cxangz njir tsât jinh jươngr… chia hor txoz lo huv tiêu chuânv xuât khâuv

Trơưs nghiên cưr ntơưv y hocx hiênx đaix puv tâu hur hor txoz Charapita muôx chor hơx tsât hưr cơ tưx nhiên, khoangr tsât haz vitamin ntâu yênhx puô jas so li hor txoz thươngx. Đrul tsưr ziv 18 shông uô hur făngz kôngz lông, tix lâul Cường pâuz tâu phuôz chuô haz đêx angr Đăk Nông huv trâu hor txoz Aji Charapita.

Vangx hor txoz nhis nuôr muôx yangx 1.500 txoz tangz tov lo đê 2-3 jas/shông

Viv li, hor txo muôx jing jươngr haz chor khoangr tsât thôngx iz zangv li chor hor txoz chok nhoz tox trôngz făngz kâuv têz Peru. Nhis nuôr, tix lâul nhân nôngz haz chok tar jê 10.000 tsoz haz tưz muôs trâu thxx trươngx.

Hor txoz Aji Charapita nhôngl lo tix lâul Cường muôs ntơưv vangx grê 5 chơưx nhiax/1kg

Mẫn Doanh

1,063
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.