Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nâm N’Jang tox tsongs sâu phưx txoz

10/03/2017 09:48 G3T+7

Xar Nâm N’Jang (Ðăk Song) muôx 2.356 ha phưx txoz, hur ntơư muôx yangx 1.900 ha tangz tov nhoz ntu lo sâu. Luz six nhis nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs đangs jul chia sâu phưx txoz.

Zos tu huv trơưs khoa hocx cir thuôx mas ntâu chor angr chos phưx txoz hluz haz phuôv vangv jông, tsi muôx moz ntâu, sâu lo 4 tênhs/ha.

Pêx xinhv nhoz sâuv thangx tsangv xar Nâm N’Jang tangz tov chênhr mangx sâu chor phưx txoz sar nzur

Nênhs kôngz xair đê chor phưx txoz sar nzur chia đamv bov sâu lo ntâu haz tsât lươngs

Chênhr mangx ntux yangr, nênhs kôngz jaz phưx txoz khơưs chia tos muôs

Y Krắk

2,088
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.