Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Ea T’ling tox tsongs chok blêx chiv ntux cuz

05/05/2022 14:58 G5T+7

Chor nuz nuôr, nênhs kôngz chor tuv tiz nênhs đrôngl, jêx jos sâuv thangx tsangv thix trânr Ea T'ling (Cư Jut) tangz tov tox tsongs tiz nênhs, iz tuôv cxix chok blêx chiv ntux cuz shông 2022.

Chia chiv blêx ntux cuz sâu lo ntâu haz tsât lươngs saz, chinhr cuênx thix trânr Ea T'ling cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu nênhs kôngz uô trơưs khoa hocx cir thuôx; xair nôngz blêx tsât lươngs jông, lur nôngz nhôngl. Shông nuôr, viv nangl lus lil mas ntơưv chor tax đrăngs lax nênhs kôngz chênhr mangx uô angr, tsêz blêx nzur chia huv six…

Nênhs kôngz jos U1 tsuôk yuôx tuô đrox uô ntêx tsêz blêx chiv ntux cuz

Nênhs kôngz muôz mair lus uô lax, caiv tox angr uô ntêx tsêz nôngz

Tsôngv box M’nông tsêz blêx chor nôngz blêx lai, RVT… hur chiv ntux cuz

Y Sơn

565
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.