Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk R’lâp tsi lov jêv viv điều pôngz ntâu

24/03/2022 11:00 G3T+7

Hênhx Ðăk R’lâp muôx li 5.000 ha điều, tox tsongs ntâu hlo nhoz chor xar Quảng Tín, Đăk Ru, Ðạo Nghĩa... Chiv điều shông nuôr, zos viv phuôz chuô tsi huv uô trâu điều sâuv thangx tsangv hênhx Đăk R’lâp pôngz hênhr.

Viv phuôz chuô tsi huv uô trâu tiv lêx txi tsir pôngz, nôngz mangl lưx ntâu

Trơưs pêx xinhv, uô ntêx haz uô kangz Tsaz nguên đanr, lus nangl ntâu, cênhz đrul sangv lưl đâuk uô trâu điều mangl kruôr pangx, kruôr txir, txi tsi ntâu. Xangv li ntơưv xar Quảng Tín (Đăk R’lâp), điều pôngz txix 70 – 80%.

Điều pôngz chiv, tsât lươngs nôngz tưz pôngz uô năng suât điều sâuv thangx tsangv hênhx Đăk R’lâp pôngz hênhr

Điều pôngz hênhr, tsât lươngs nôngz tsơưs mas nênhs zuôr tsuôl zuôr grê 23.000 nhiax/kg, pôngz 2.000 nhiax/kg so li chiv shông ntêx.

Nênhs kôngz Đăk R’lâp tsi shir phangz trâu chiv điều shông nuôr

Mẫn Doanh

1,545
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.