Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk Ngo shir phangz viv cao su lo chiv, lo grê

06/01/2022 10:58 G1T+7

Xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) muôx 4.503 ha angr uô nox, hur ntơư angr chok ntông cao su zos 445 ha.

Trung đoanx 720-Binh đoanx 16 nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Ngo tưz zos khoanr yangx 200 ha cao su trâu ntâu chuôz zis chor jos Si Át, Giang Châu… tu, cênhz zuôr cuô cao su

Shông nuôr phuôz chuô huv mas cao su muôx ntâu cuô đuô chor shông uô ntêx, tsât lươngs muv jông đuô. Chor shông uô ntêx grê cuô cao su lo grê muôx li 32.000 nhiax/kg, shông nuôr chor nênhs zuôr cuô cao su đrul grê zos 36.000 nhiax/kg.

Tsôngv box M’nông jos Điêng Đu chok yênhx châuv ha cao su

Fênhx đrăngz 1 ha cao su sâu lo muôx li 60 chơưx nhiax/shông. Chor chuôz zis pêx xinhv chok cao su lo six shir phangz viv shông nuôr cao su lo chiv, lo grê. Chok cao su pôngz công tu tsơưs, tsi tsuv tsuôk đêx cheix ntux kruôr…, iz cê nzôngr angr, vur trôngz đo.; muôx không khir, môi trươngx jông đuô so li chok đuô zangv ntông công nghiex.

Nênhs zuôr tuôx txus cxuô luz jos chia zuôr cuô cao su trâu pêx xinhv

Minh Huyền

2,797
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.