Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Chư Jut môngs uô nox nzur hâur shông chia huv six

09/02/2017 13:42 G2T+7

Uô kangz chor hnuz tos Tsaz Nguên đanr Kaz shông 2017 shir phangz, lov jêv ntưl, txix hnuz xaz 4 Tsaz (hnuz 31/1), nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Chư Jut tưz môngs uô nox hâur shông yaz chia tu kôngz lông haz tsov cưv uô nox uô hâuk…

Cxuô lênhx cuz saz lus uô kôngz lông đrul sir jul uô tar mux tiêu chuôz kra hur shông 2017, tưz sưs li xangr cuôs iz shông yaz lo ntâu kôngz lông.

Hnuz xaz 4 Tsaz, ntâu nênhs kôngz nhoz xar Truc Sơn tưz môngl đrăngs lax chia blêx chiv ntux yaz

Hnuz xaz 4 Tsaz, chuôz zis zơưv Nguênr Trươngx Lâm, nhoz jos 1, xar Chư K’nia chuôz đê phưx txoz

Uô kangz 3 hnuz su Tsaz, nênhs kôngz jos 6, xar Nam Dong (Chư Jut) chuôz sâu kos ntông

Chia pangz cax phê hluz phuôv tsangr jông hur chaix ntux kruôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tsov cưv tsuôk đêx jas 1

Y Krắk

1,280
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.