Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nguyễn Trọng Duy - Nênhs kôngz Việt Nam tiv zix shông 2021

16/12/2021 09:38 G12T+7

Shông 2004, ông Nguyễn Trọng Duy ntơưv xênhr Hải Dương tuôx uô nênhx nhoz jos 2, xar Quảng Tâm (Tuy Đưc). Xuz thơưx viv tsi muôx pênhr, khoa hocx cir thuôx, tus khênhx mangl tanx tơx mas uô nox njiz ntâu txov nhev. Tangz sis, zos sir jul haz lo chinhr cuênx trôngx qơư, zơưv nde trux jux jul tưz zos chuôz zis uô nox uô hâuk coz.

Tsơưv tanx tơx ntơưv cư tơư tangz sis zơưv tsinhr cangr xangr, cangr uô hur uô nox uô hâuk

Zơưv has, pênhr txaik ưu đair ntơưv Ngân hangx Chinhr sach tsôngv langx, zơưv cơ câur ntâu zangv kôngz chok xưs li: Cax phê, phưx txoz, bơ, sâux riêng, bơ, vur sưar, kos laz… iz cê chia lur zus ntêr, iz cê zangv pôngz grei. Đrul tsưr ziv uô khoa hocx nuôr, iz shông uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo liv muôx li 1,2 tiv nhiax.

Zơưv gruôl, sangr tos haz sir jul muôz khoa hocx lus uô nox mas kôngz lông sâu lo ntâu

Zơưv tsinhv sir jul kra tsưr ziv chok kôngz, zus tsax; tox điêux ciêns trâu muôx li 20 chuôz zis txov nhev txaik pênhr đrul nhiax txix 5 txus 30 chơưx nhiax/tsêr chia zuôr qir, nôngz kôngz lông; muôx nuv uô trâu lơưr six haz tsi tsês trâu muôx li 15 los đôngx ntơưv trôngx qơư, đrul nhiax hli fênhx đrăngz 5 chơưx nhiax/lênhx nênhs/hli…     

Zơưv jông saz lo cxuô bôx, nganhx Trung ương khơưs côngz bê Nênhs kôngz Việt Nam tiv zix shông 2021

Mẫn Doanh

693
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.