Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv jos Bu Prâng tox tsongs chos blêx chiv ntux yaz

07/04/2017 14:56 G4T+7

Jos Bu Prâng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) muôx 15 ha angr chos blêx lax. Zos chênhr phangx lo nôngz, qir, đêx ntâu haz chia phangx tinhx tsangs blêx tsuv nhangz hur chaix ntux nangs, nhis nuar tsôngv box M’nông hur jos tangz tov uô angr, vêv xinhz angr lax, thoz cưx đêx haz chuôz chos blêx cuooss huv six. Chor nôngz blêx lo pêx xinhv chos chiv nuôr tiv zix mas zos VT404, RVT.

Tsôngv box M’nông nhoz jos Bu Prâng chênhr phangx tso đêx tsuô hur lax chia chos blêx chiv ntux yaz

Ntâu chuôz zis tưz zuôr mair moc pangz mangx uô nox, cxangz nzir lo ntâu nux grê los đôngx

Lo Têz qơưs pangz, pêx xinhv muôx zuz nôngz jông chia chos

Pux tuz nhuôs hur jos tox tsongs siz pâur jul chia chos blêx chia huv six

Y Krắk

1,161
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.