Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô hinhx chos sis shơưs sâu lo cinh têr ntâu

23/12/2016 09:56 G12T+7

Zơưv Mai Văn Khanhr, nhoz jos 7, xar Đăk R’la (Đăk Mil) zos iz hur chor tsêr nênhs kôngz sâu lo thu nhâps truôx ntơưv mô hinhx chos sis shơư Nhis nuôr, đrul chos sis shơư xoaix, cax phê haz phưx txoz hur vangx, fênhx đrăngz iz shông, zơưv sâu lo yangx 200 chơưx nhiax.

Tangs nro chor angr 4 ha, zơưv chos 2 ha xoaix, 1,5 ha cax phê, yuôr chos chos điêux. Chia ntông chos sâu lo ntâu, txi jông, zơưv tsinhr cơưv shuv cir thuôx chos, tu kôngz sâuv ntơưr bor, tivi, tưz sưs li trâu saz cơưv chor lơp yangz shuv zos trôngx qơư tsov cưv. Ntông xoaix, zơưv xair haz uô trơưs cir thuôx phaiz chiv sâu. Zos uô kangz sâu tangs chiv tsinhv, zơưv zuôr vêv xinhz sưs li tuôz cangz, ntuô đrox đu lus, txar chik, txar chik muôx moz, nhoz hur kangz nzur nzông, mfông qir trơưs huv đinhx cix. Zos chor cax phê, phưx txoz mas chuôz zis zơưv zov chênhr txus sir zôngv cxuô zangv qir hưur cơ, yuôx sinh hocx.

Đrul cir thuôx phaiz chiv sâu, iz shông 2 ha xoaix ntơưv chuôz zis zơưv sâu lo 38 tênhr/chiv

Vangx cax phê tsinhr sâu lo ntâu yangx 3 tênhr/ha

Vangx phưx txoz nhiar sar thơưx chiv pangz sâu nzir nzir thu nhâps tsuô zơưv chuôz zis

Nguyễn Lương

1,628
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.