Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô hinhx zus keiz lai ndơưk an toanx sinh hocx

28/09/2022 16:37 G9T+7

Txix shông 2016 txus nuôr, Trung tâm Khuênr nông xênhr kra tsangz Tsangz cxênhx zus keiz lai ndơưk zuôr greix an toanx sinh hocx ntơưv chor thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur xênhr.

Canr bôx cir thuôx kra muôv H’Thông nhoz xar Ðăk P’lao (Ðăk Glong) tênhs văc xin phangx moz trâu keiz lai ndơưk

Đrul pênhr nhiax yangx 1,5 tiv nhiax, đơn vix tưz muôz 18.500 tus keiz nôngz trâu 190 chuôz zis zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tu zus; cênhz kra tsưr ziv uô guôx, tsưr ziv phangx moz haz cir thuôx zus. Uô kangz zus 3 hli, iz tus keiz nhangr muôx 1,9 kg; đrul grê muôs 70.000 nhiax/kg, uô kangz yưx chi phir sâu tâu liv fênhx đrăngz 35.700 nhiax/tus.

Muôv H’Lan nhoz jos 9, xar Quảng Khê (Đắk Glong) zus kei lai ndơưk truôx

Mô hinhx zus keiz lai ndơưk tâu ntâus grê zos făngz phuôv tsangr cinh têr muôx kangz hâu trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs viv nôngz nhôngl zus lur, sâu pênhr sei, muôx sâu ntâu. Uô kangz mô hinhx kra uô tar, Trung tâm tangz tov liên cêt zus tsax trơưs făngz hangx huv, pangz mangx bov đamv qơư muôs truôx trâu pux tuz nhuôs.

Mô hinhx zus kei ntơưv chuôz zis tix lâul Ma Seo Vàng, xar Ðăk Ngo (Tuy Ðưc) muôx kangz hâu hênhr

Mai Anh

670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.