Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Oz kror jông ntơưv chok jâuz VietGAP

07/04/2022 09:09 G4T+7

Txix shông 2021, 30 xar viên HTX phưx txoz hưr cơ, xar Nam Bình (Đăăk Song) côngv chok jâuz trơưs tiêu chuânv VietGAP.

Jâuz lo chor xar viên chok hurt sêr ar trơưs tiêu chuânv VietGap

Sâuv angr đangr 35 ha chok cxuô zangv jâuz txir xưs li tâuz đăngx, jâuz krưr, jâuz kol, jâuz njuôz, txir lưs suôr… đrul sanv lươngs nhangx xangv lo muôx 1.505 tênhr/shông. Chor chuôz zis côngv chok jâuz VietGAP tsuv uô trơưs cui trinhx cir thuôxtiv zix xưs li leix angr, xair nôngz, mfông qir, tsưr ziv sir zôngv chêr phâmv qir vi sinh, nôngz nhôngl sâu haz khơưs tsês…

Tsât lươngs jâuz kol jông pangz cxangz nde gre sanv phâmv, bov đamv đăngs jul trâu nênhs chok haz sir zôngv

Mô hinhx chok jâuz trơưs tiêu chuânv VietGap sâuv uô hlôngr txangr jông lus saz xangr, hanhx đôngx ntơưv chor nênhs kôngz hur uô muôx sanv phâmv tsât lươngs, tuôr truôx đrênhk uô kôngz lông.

Sanv phâmv jâuz đap ưngr chor tiêu chir kangz, an toanx đrul grê muôs saz yangx 2 bâul txus 3 bâul so li grê muôs thông  thươngx

Mẫn Doanh

1,326
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.