Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô chênhr phangx tuô cangz moz trâu kôngz lông chiv ntux yaz

24/02/2022 15:37 G2T+7

Chiv ntux yaz 2021 – 2022, hênhx Krông Nô chok 4.270 ha kôngz chok cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax 1.945 ha, poz cưl 1.326 ha, kos laz yangx 500 ha, jâuz cxuô zangv jê 200 ha... Zos phuôz chuô zôngx ziv, txus nuôr, nênhs kôngz tưz chok kôngz lo jê 90% chor angr chok kôngz.

Trơưs tsưr ziv ntâu chuôz zis nênhs kôngz, nôngz nhôngl nuôr khênhr hov muôx iz cxa cangz moz cxuôv hav kôngz lông. Viv li, pêx xinhv tsuv chênhr phangx, môngl seiz kôngz tsi tsês, chia puv pâuz cxuô zangv cangz moz. Iz făngz ntơư, nênhs kôngz tsuv tox tsongs tu, đoz đrox, tsuôk đêx, mfông qir haz uô trơưs kra ntơưv nganhx tsưc năng chia tsơưs muôx cangz moz cxuôv hav, pangz kôngz lông hluz jông.

Tsôngv box M’nông jos Phú Lợi, xar Quảng Phú tsinhr môngl sei cangz moz cxuôv hav blêx chiv ntux yaz

Tsôngv box Chu xar Nâm N’đir tsuôk yuôx phangr tangr cangz moz trâu kôngz

Iz făngz chok kôngz lur nôngz nhôngl, nênhs kôngz hênhx Krông Nô tangz tov tox tsongs tsuôk đêx jas 2 trâu cax phê

Y Sơn

1,525
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.