Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangr tsư nxaz hur zus buô têz lai

07/07/2022 14:23 G7T+7

Đrul cui mô zus buô têz lai huv haz zâu, nênhs zus tsax zuôr uô trơưs tsưr ziv puz nox haz xưv lir kuôr chia txu tsư nxaz trâu môi trươngx iz puôl ndil.

Changr tsơưz lo tsuôr mos uô ntêx tor shơư xuô uô sar puz buô têz lai nox

Trơưs tsưr ziv kra ntơưv iz cxa chuôz zis zus buô têz lai ntâu shông, thâuv muôz lus zus hur guôx, tsuv bov đamv krâur nox hưr cơ tưx nhiên (krâur nox njuôz) xưs li jâuz, đrox, tiv zix mas changr tsơưz… Hur cangr tsơưz muôx ntâu đêx,lipit, protein pangz cxangz nzir iz cxa tsât cơ banv trâu buô têz lai tangr viêm nhiêmr, jông trâu cêr nox hâuk…

Zôngv chor tsêr phâmv hur nông nghiex xưs li tơưr cax phê chia tal qơư kuôr ntâu, tangr tsư nxaz

Lươngs krâur nox tôngv hơx, xuô poz cưs mas puz nox muôx li 30% zuôr uô kuôr buô tsơưs tsư nxaz. Zuôr zôngv tơưr cax phê los sis môngr cơư, bluôl blêx… uô cxênhx tal sinh hocx pangz tangr tsư nxaz kuôr buô. Cênhz ntơư, cxênhx tal kuôr tsinhv tsâu lưx uô qir mfông kôngz lông.

Mẫn Doanh

726
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.