Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hơx tac xar Kôngz lông Công nghês cao Đăk Ha hoax đôngx muôx kangz hâu

30/06/2022 17:23 G6T+7

Hơx tac xar (HTX) Kôngz lông Công nghês cao Đăk Ha (Đăk Glong) lo cxiv tsang nuz 25/03/2021, muôx 8 thanhx viên tsinhv, 30 ha angr uô nox haz 30 chuôz zis liên cêt đrul muôx li 60 ha angr. Chor kôngz lo HTX muôz lus chok zos jâuz njuôz, lưs laz, jâuz kos, txir lưs suôr, tsơưz sứ (tsơưz tsư kangz) chok shơư chor ntông nox txir xưs li sầu riêng, txir cuô muôl, măc ca…

Cxuô zangv jâuz, kos. Txir… lo tu thuv công, tsi sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông

Đhâu iz shông hoax đôngx, HTX zov chênhr uô nox trơưs công nghês cao tâu yênhx cxênhz tênhr jâuz, kos, txir lo huv tiêu chuânv VietGAP chia muôs trâu thix trươngx xưs li siêu thix, caz nhoz chor xênhr, đrôngl lux… HTX tưz muôx nuv uô đrăngx đrênhk trâu 20 lênhx đrul nhiax công 7-8 chơưx nhiax/lênhx nênhs/hli; sâu tâu cxênhx tiv nhiax/shông.

HTX đâux tư hêx thôngr tsuôk bec chia pôngz tsơưs công los đôngx

Minh Huyền

684
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.