Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu thâuv hlôngr cơ câur kôngz chok huv

10/02/2022 09:12 G2T+7

Tix lâul Lý Văn Hiếu, minhx cxưx Zir nhoz jos Tân Tiến, xar Quảng Khê (Đăk Glong) hlôngr 4 ha angr thâuv ntêx tsuôs chk kos ntông, poz cưs chia chok cax phê, phưx txoz, ntông nox txir haz jâuz cxuô zangv.

Zos đâux tư, tu jông, kôngz chok tsinhv cax phê haz phưx txoz por lênhx sâu lo ntâu

Tix lâul lo chinhr cuênx, nganhx tsưc năng haz ngân hangx chinhr sach tsôngv langx pangz kra khoa hocx cir thuôx, txaik pênhr uô nox. Uô kangz ntâu shông sir jul uô nox, txus nuôr, tix lâul Hiếu muôx sâu ntâu ntơưv 1 ha phưx txoz, 2 ha cax phê, 1 ha txir lưs mangz, jê 150 tsoz sầu riêng. Cênhz ntơư, tix lâul tsinhv zus keiz, yik shang nhuôs, chok ntâu zangv jâuz chia lo nox, cê muôz lur zus ntêr, sâu cxangz nhiax txas.

Tix lâul Hiếu chok jâuz trơưs phương châm “muôz lur zus ntêr”

Đrul mô hinhx cinh têr ntơưv zus, tix lâul Hiếu muôx sâu truôx truôx yangx 500 chơưx nhiax/shông. Mô hinhx vangx kâur ntơưv tix lâul tưz zos mô hinhx tiv zix hur hlôngr pâur cơ câur kôngz lông, zus tsax ntơưv xar.

Zus yik shang nhuôs sâu lo yangx 70 chơưx nhiax iz shông trâu chuôz zis

Mẫn Doanh

1,517
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.