Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H’Rem - pux Bir thư chi bôx đamv đang

27/10/2016 11:17 G10T+7

Uô ntêx, pus H’Rem Buôn Yă tưz uô hâux lưv đhâu ntâu cương vix sưs li Phor tsuv tinhx Hôix Liên hiêps kuôl pux hênhx Đăk Mil haz Krông Nô, Tsuv tinhx Hôix Liên hiêps kuôl pux hênhx Krông Nô, Thơưx Ban tsov cưv Hôix Liên hiêps kuôl pux xênhr Đăk Nông, Phor tsuv tinhx Hôix tsưr thâps đov xênhr Đăk Nông...

Zov chênhr tu mas 600 tsoz cax phê tsinhr sâu lo 2,5 tênhr

Thâuv lus su lâul, pus lus nhoz ntơưv jos K62, xar Đăk D’rô (Krông Nô). Nôngz nhôngs đhâu, pus uô lo ntâu mô hinhx cinh têr muôx nux grê, sâu lo truôx yangx 100 chơưx nhiax/shông. Iz fangz tu 600 tsoz cax phê, zus nhux đangs, pus tsinhv zus kaz, njêl chia lo nox... Pus H’rem zos iz tus đangv viên ntâus ntêx hur ntâu phong tsox, has cênhz uô mas lo cxuô lênhx njênhs nhiav tsang uô Bir thư chi bôx jos K62.

Pus zus kaz chia sâu njir thu nhâps, hlôngr pluôs nox tsuô vangx tsêr

Mẫn Doanh

1,439
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.