Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs pluôl tror kangz chok đuô cax phê

01/12/2022 10:29 G12T+7

Txix shông 2019 txus nuôr, Pangz cinh têr cuôr phongx Quảng Sơn (Cuân khu 5) tưz kra cir thuôx, pangz 22.000 njil cax phê, jê 19 tênhr qir vi sinh trâu 26 chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs pluôl nhoz hênhx Ðăk Glong. Đhâu ntơư, pangz pêx xinhv caiv tox muôx kangz hâu 22,9 ha cax phê lâul. Uô kangz jê 3 shông caiv tox, ntâu vangx cax phê tưz tâu sâu, năng suât 12 tênhr txir nhôngl/ha (muôx li 4 tênhr nôngz cax phê/ha).

Nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, txuôl nzir uô hâux lưv pangz pêx xinhv cxuôv yaiz, txu pluôl, phuôv tsangr cinh têr, đơn vix kra iz cxa tsưr ziv tsinhz tas xưs li: canr bôx, tuz trok môngl txus cxuô luz tsêr, cxênhz saiz chor vangx cax phê ntơưv pêx xinhv. Txix ntơư muôx hươngr pangz tsưr ziv, txuôl njil, pangz qir trâu tsôngv box hlôngr chơưv vangx cax phê lâul. Iz făngz, xair txuôl njil chor nôngz muôx txir lux, hluz jông, muôx khav năng tir cangz moz, pangz pêx xinhv uô tsưr tâu cui trinhx sanv xuât cax phê muôx kangz hâu, hlôngr txangr luz nênhx.

Nhân viên Pangz cinh têr cuôr phongx Quảng Sơn kra pêx xinhv tsưr ziv txuôl njil cax phê

Vangx cax phê tror chok đuô ntơưv Sùng A Nhà, jos Đăk S’nao, xar Quảng Sơn hluz jông

Canr bôx cxênhz saiz hluz ntơưv cax phê txuôl njil ntơưv xar Ðăk R’măng (Ðăk Glong)

Mai Anh

904
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.