Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jưs anr 3EM pangz nênhs kôngz cxangz nzir nux grê cax phê

23/09/2016 10:10 G9T+7

Hơpx tac xar (HTX) Nông nghiêpx Tiênr Phat, jos 14, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) lo thanhx lâps kangz shông 2015 sâuv nênx tangv pơưk côngv nhiav chos cax phê ntơưv jưs anr “cxiz chênhr năng lưcx cinh têr truôx đrênhk truô tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông” (Jưs anr 3EM).

Nhis nuôr, HTX muôx 23 xar viên côngv hoatx đôngs, đrul tangs nro chor angr chos cax phê zos 50 ha. Txix thâuv môngs côngv Jưs anr 3EM, ntâu pux tuz nhuôs tưz pâuz hur HTX lus chos cax phê tưz hlôngr txangr ntâu. Pâuz uô trơưs chor hlôngr yaz ntơưv khoa hocx cir thuôx truô hur uô nox uô hâuk. Uô ntêx, tangs đro HTX muôx 6 chuôz zis pluôs mas nhis nuôr tưz txu grêl yuôr 1 tsêr lơưv sưz.

Zos uô trơưs chor hlôngr yaz khoa hocx cir thuôx, cax phê sâu fênhx đrăngz ntơưv chor xar viên cxangz 1,5 tênhr/ha ndê txus 3 tênhr/ha

Tiv lêx chor chuôz zis sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông hur HTX tưz lo txu grêl yuôr 50%

Chor xar viên tưz pâuz sir zôngv tơưr cax phê, qir guôx chia tsâu uô qir hưur cơ vi sinh

Lê Dung

1,293
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.