Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box M’nông jos N’Jang Lu lo blêx chiv ntux cuz

09/06/2022 16:48 G6T+7

Chor nuz nuôr, sâuv tax đrăngs lax đangr yangx 20 ha nhoz jos N'Jang Lu, xar Đăk N’Drung (Đăk Song), tsôngv box M’nông tangz tov chênhr mangx sâu blêx chiv ntux cuz nzur.

Tsôngv box minhx cxưx M’nông nhoz jos N’Jang Lu sâu chor blêx sar nzur chiv ntux cuz

Trơưs UBND xar, hlôngr viv tsêz nôngz trâu luz 2 hli xưs li cxuô shông, shông nuôr pux tuz nhuôs tưz iz tuôv cxix tsêz nôngz lil đuô 1 hli chia muôx txâus đêx uô lax.

Pêx xinhv sâu blêx

Chor nôngz blêx lo pux tuz nhuôs chok ntâu zos RVT muôx khav năng phuôv hlangr, tir tangr lo iz cxa cangz moz, njaz tsư kangz.

Pêx xinhv xang blêx lus tsêr

Chiv ntux cŭz shông nuôr, sâu fênhx đrăngz tâu txix 5 - 6 tênhr, yangx shông đhâu muôx li 0,5 - 1 tênhr/ha.

Nênhs M’nông jos N’Jang Lu jaz blêx

Y Sơn

1,010
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.