Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đỗ Đình Kiên uô nox uô hâuk coz

02/06/2022 10:42 G6T+7

Tix lâul Đỗ Đình Kiên, minhx cxưx Mênhx Jênhx nhoz jos Đồng Tiến, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) zos iz lênhx minhx cxưx nênhs tsơưs uô nox uô hâuk coz nhoz trôngx qơư.

Sâuv 2 ha angr ntơưv chuôz zis, tix lâul uô trơưs mô hinhx chok ntâu zangv kôngz cênhz zus tsax. Mênhx pêv, sâuv yangx 1 ha cax phê lo tix lâul chok siz shơư ntông điêux haz phưx txoz. Chor angr yuôr chia, tix lâul chok cxuô zangv ntông nox txir xưs li sầu riêng, mit, bơ, vú sữa, txir cuô muôl…

Tix lâul Ðỗ Ðình Kiên chuôz zis ntâu shông tsi tsês zos chuôz zis uô nox uô hâuk coz nhoz trôngx qơư

Tix lâul tsinhv zus nhux đăngs chia muôx ntâu zangv nhiax sâu haz muôx qir hưr cơ mfông kôngz lông. Iz făngz, tix lâul khơưz 2 luz pangl njêl, cê lo đêx tsuôk kôngz, cê muôx njêl trắm, njêl zux phi laz, njêl zux phi… muôs. Đhâu ntơư, tix lâul chuôz zis muôx nhiax sâu tsi tsês, fênhx đrăngz iz shông yangx 400 chơưx nhiax.

Cxuô zangv kôngz chok por lênhx tưz chuôz lo sâu los sis cinh joanh, sâu tâu nhiax ntâu

Mẫn Doanh

1,243
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.