Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Nêu uô nox uô hâuk coz

04/08/2022 15:17 G8T+7

Tix lâul Điểu Nêu (zus shông 1982), nhoz jos Bu N’doh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) zos minhx cxưx nênhs tsơưs uô nox uô hâuk coz cxênhx hênhx shông 2021. Nhis nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 12 ha angr uô nox, hur ntơư 3 ha chok siz shơư cxuô zangv ntông nox txir xưs li sầu riêng, mit, bơ; 1 ha phưx txoz haz 8 ha điều.

Tix lâul tsinhr tu vangx kôngz, txar chik uô nkang đril chia hluz, phuôv tsangr jông. Chor qơư kêl tix lâul thoz cưx grêl đêx trâu kôngz. 2 shông, tix lâul mfông iz jas môngr jêz trâu vangx cax phê, phưx txoz chia angr tsi kâuz, trung hoax đôx PH trâu angr tsinhv tsu tâu cangz moz. Tix lâul Nêu tưx tsâu qir hưr cơ vi sinh ntơưv tơưr kôngz lông mfông trâu kôngz lông txu chi phir đâux tư tsinhv uô angr xuz trâu angr... Uô kangz yưx chi phir, chuôz zis sâu tâu yangx 600 chơưx nhiax/shông.

Vangx cax phê ntơưv chuôz zis tix lâul Ðiểu Nêu iz shông sâu lo 10 tênhr nôngz

Vangx phưx txoz ntơưv chuôz zis tix lâul Nên iz shông sâu tâu yangx 3 tênhr nôngz

Chok đrox lâuv phuôz xinhz kus haz chor kôngz lur nôngz nhôngl ntơưv chor angr nhoz không cê tangr yôngz angr uô nông trâu angr

Mai Anh

673
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.