Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Khánh uô bluô nux coz

20/04/2022 16:46 G4T+7

Điểu Khánh (zus shông 1982), nhoz jos Bu Prăng, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) đâux tư phuôv tsangr cinh têr chuôz zis ntơưv ngêx uô kôngz lông. Zos gruôl, trâu saz, tu trơưs cir thuôx mas 2 ha ntơưv chuôz zis tix lâul tsinhr njuôz jông. Tix lâul chuôz zis tsinhv chok siz shơưz hur vangx cax phê 600 tsoz phưx txoz haz 200 tsoz măc ca.

Trơưs Điểu Khánh, chok ntâu zangv ntông sâuv 1 đơn vix angr zos iz zangv muôx kangz hâu chia tsơưs pôngz hur chok kôngz lông, iz their chuô, trôngl yangr, uô nông haz nzur nzông trâu kôngz chok, tsinhv muôx cxangz thu nhơx.

Đrul 600 tsoz phưx txoz, shông nuôr chuôz zis Điểu Khánh sâu lo 4 tênhr kruôr

Nhis nuôr, 2 ha cax phê ntơưv chuôz zis tix lâul lo sâu 11 tênhr noongz, 600 tsoz phưx txoz sâu 4 tênhr haz 200 tsoz măc ca sâu lo 2 tênhr txir iz shông. Uô kangz yưx chi phir, iz shông chuoz zis tix lâul sâu lo yangx 600 chơưx nhiax. Txix shông 2019 txus nuôr, chuôz zis Điểu Khánh zos chuôz zis nênhs kôngz uô nox coz cxênhx xênhr. 

Điểu Khánh chok siz shơư măc ca hur vangx cax phê sâu cxangz nhiax, uô nông haz their chuô

Mai Anh

463
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.