Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Song phuôv tsangr phưx txoz truôx đrênhk

22/07/2022 10:46 G7T+7

Đhâu 6 shông uô trơưs Nghis cuêt 03-NQ/HU ntơưv Hênhx wiv Đăk Song lus phuôv tsangr phưx txoz trơưs făngz truôx đrênhk, pêx xinh vsâu vthangx tsangv tưz hlôngr phương thưc canh tac. Viv li, uô phưx txoz ziv nuz ziv truôx đuô.

Nhis nuôr, tang snro hênhx muôx yangx 13.500 ha phưx txoz, hur ntơư muôx yangx 12.500 ha tưz lo sâu, sanv lươngs yangx 32.500 tênhr/shông. Hênhx tsinhv muôx 2.122 ha phưx txoz uô trơưs făngz truôx đrênhk, uô trơưs công nghês cao, huv chor tiêu tsuânv kôngz lông hur saz xưs li: VietGAP, Rainforest alliance, Grownfofgood...

Ðăk Song tangz tov uô muôx ntâu thangx tsangv chok phưx txoz truôx đrênhk

Nênhs chok phưx txoz ziv nuz ziv zov chênhr chor tiênr bôx cir thuôx, zuz, vâts tư, chêr phâmv sinh hocx, sir zôngv qir mfông hưr cơ, tsưr ziv thâm canh, chia tsơưs muôx moz viv nâmr cxuôv hav; moz tuôs sei, tuôs kênhz tưz cơ banv tâu tangr… Viv li mas sanv lươngs phưx txoz ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv cxangz ndê, muôs tâu grê saz đuô.

Ntâu chuôz zis chok phưx txoz nhoz xar Nâm N’Jang sanv xuât phưx txoz trơưs făngz truôx đrênhk sâu tâu nhiax ntâu

Pâuz tâu, hur chor shông đhâu, hênhx tưz txuôl tuôv ntâu joanh nghiêx xưs li: Công ti Trân Châu, Công ti TNHH Olam Việt Nam Chi nhanhr Long Bình, Công ti Sam Agritech… chia liên cêt uô haz zuôr sanv phâmv phưx txoz trâu pêx xinhv.

Pêx xinhv jos Ðầm Giỏ, xar Thuận Hà, ntuô đrox, mfông qir trâu phưx txoz

Mai Anh

702
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.