Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Song kruôz ntuôl nênhs kôngz tsi krêz đangr angr chok phưx txoz

03/03/2022 09:11 G3T+7

Hênhx Đăk Song nhis nuôr muôx yangx 13.000 ha phưx txoz cinh joanh, sâu muôx txix 2,5 -3 tênh/ha. Nhis nuôr, grê phưx txoz tangz tov muôx grê saz, lo yangx 80.000 nhiax/kg. Zos li, ntâu nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Song tangz tov chuôz krêz nzir angr chok phưx txoz.

Uô ntêx kror tsinhz sâuv, Phongx  Nông nghiex haz PTNT hênhx Đăk Song kruôz ntuôl pêx xinhv tsuv chênhr phangx, hur six nhôngl nuôr tsi tâu lo krêz đangr angr chok phưx txoz; jangv tinhx tsangs kôngz ntâu nênhs zuôr tsơưs, uô grê phưx txoz pôngz hênhr iz zangv ntu đhâu. Pêx xinhv tsi chok phưx txoz ntơưv chor angr phuôz chuô tsi huv, chor angr nzâul. Chor vangx phưx txoz chor chok hlôngr tsuv uô trơưs cui trinhx chok, phuôv tsangr truôx đrênhk tưz lo cơ cuan khuênr nông trôngx qơư kra. Pêx xinhv tsuv tox tsongs tu, đâux tư trâu chor phưx txoz tangz tov lo sâu truôx; zov chênhr đâux tư trơưs făngz hưr cơ, VietGAP…

Nênhs kôngz Ðăk Song tsi lo krêz đangr angr chok phưx txoz thâuv grê tangz tov ndê

 

Nênhs kôngz tu phux txoz uô kangz đê

Đăk Song kruôz ntuôl nênhs kôngz chok phưx txoz trơưs făngz hưr cơ chia tsơưs pôngz…

Mẫn Doanh

1,639
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.