Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong krêz đangr mô hinhx ntông nox txir

20/05/2022 17:13 G5T+7

Chor shông jê nuôr, chor angr ntông nox txir sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Glong cxangz ndê ntâu. Ntâu chuôz zis pêx xinhv, trang traix tưz hlôngr chor angr kôngz tsơưs năng suât chia chok cxuô zangv ntông nox txir.

Pêx xinhv caiv tox ntâu chor angr nhoz khôngz los sis kôngz công nghiex phuôv tsangr tsi jông chia chok bơ Booth, 034

Zos đex angr, phuôz chuô huv đrul đâux tư, tu trơưs cir thuôx mas ntâu chor angr ntông nox txir nhoz Đăk Glong phuôv tsangr jông, lo năng suât haz tsât lươngs ntâu. Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv hênhx muôx yangx 2.633 ha angr ntông nox txir xưs li: cam, quýt, xoài, mit, bơ, sầu riêng, txir thâur... Hur ntơư muôx ntâu trang traix chok ntông nox txir đrul cui mô txix 3-4 ha, iz shông sâu lo yênhx puô chơưx nhiax.

Mit Thái lo pêx xinhv Quảng Khê xair chok chia phuôv tsangr cinh têr

Nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, hênhx zuôr krêz đangr angr chok ntông nox txir nde 4.195 ha, ưu tiên iz cxa ntông nox txir tsât lươngs, thix trươngx muô struôx xưs li: bơ, txir thâur, sầu riêng, mit… cênhz krêz kôngz lông-hangr jôngr ntơưv chor angr trôngz nxangz.

Mô hinhx tsuôk đêx xir por trâu ntông nox txir tangz tov lo ntâu chuôz zis uô trơưs

Mai Anh

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.