Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chok ntâu zangv kôngz sâu tâu 500 chơưx nhiax

23/08/2022 20:59 G8T+7

Shông 2019, zơưv Nguyễn Trung Nam nhoz jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) hlôngr 9/15 ha cax phê lâul chia chok ntông đangz zuôr nôngz haz iz cxa ntông nox txir xưs li sầu riêng, mít thái…

Trơưs zơưv Nam, chok ntâu zangv kôngz li tsi cxơưx pôngz gre haz hlôngr txangr thix trươngx. Chok siz shơư tsinhv muôx kror jông lus trôngl yangr ntux, thair chuô, mfông qir, tsuôk đêx, tuôr nông tâu angr. Iz făngz, zơưv sir zôngv tơưr cax phê tsâu uô qir hưr cơ vi sinh chia mfông kôngz lông; xir por tâu nhiax zuôr qir hoar hocx. Shông 2021, uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu tâu muôx li 500 chơưx nhiax haz nhangx xangv 2-3 shông uô kangz, zơưv chuôz zis zuôr muôx sâu yênhx tiv nhiax ntơưv zangv uô nuôr. 

Hur ntu hlôngr chok kôngz, zơưv Nam chuôz zis tsês 6 ha cax phê haz 2.000 tsoz phưx txoz chia tâu sâu haz đâux tư trâu chor kôngz chok yaz

Sir zôngv angr nhoz khôngz hur cêv ntông tsi tâu lôngs hur vangx chia chok krar sâu cxangz nhiax

Kror nhis chok tâu 2 shông tangz sis zos xair tâu nôngz jông haz tu baix banv mas 6 ha ntông đangz tưz chuôz txi txir

Minh Huyền

714
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.