Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh lâul tiv zix hur uô nox uô hâuk

12/05/2022 15:42 G5T+7

Zơưv Nguyễn Thành Công (zus shông 1961) môngl uô tuz trok shông 1979 txus shông 1983 tror lus kuz tsêr Nghệ An. Shông 2001, zơưv tso tsês kuz tsêr tuôx uô nox nhoz haz côngv hôix viên Hôix chiênr binh lâul (CCB) xar Quảng Sơn (Đắăk Glong).

Shông 2007, zơưv lo tsang uô Phor Tsuv tinhx Hôix CCB xar, uô kangz ntơư uô Tsuv tinhx Hôix CCB xar Quảng Sơn txix shông 2012 txus nhis nuôr. Phat hui phâmv tsât, saz jông, gruôl, sir jul ntơưv tuz trok zơưv Côngz Hồ, zơưv trâu saz môngl côngv cxuô phong tsox trôngx qơư, năng đôngx hur hâux lưv Hôix CCB…  Zơưv tsinhv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis. Txus nuôr, zơưv chuôz zis muôx yangx 2 ha cax phê, 600 tsoz phưx txoz haz iz cxa ntông nox txir; zus yênhx puô tus buô têz lai haz buô đơưz. Uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo muôx 300 chơưx nax/shông.

Zơưv Công (sangz lâux) ndil seiz, cơưv shuv tsưr ziv txuôl njil bơ

Tu jông mas vangx cax phê ntơưv zơưv Công chuôz zis los six jông

Iz făngz chok kôngz, chuôz zis CCB Nguyễn Thành Công tsinhv zus yênhx puô tus buô chia sâu cxangz nhiax

Minh Huyền

453
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.