Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx, tangr moz sâuv tsax cxuz cheix ntux nangl

07/07/2022 14:24 G7T+7

Nhis nuôr, Ðăk Nông tangz tov hlang trâu cheix ntux nangl, nuôr zos six nhôngl moz sâuv trâu tsax cxu, keiz us muôx vangv haz cxuôv hav cil đangr. Zos li, tsưr ziv phangx, tangr moz trâu tsax cxu, keiz us hur cheix ntux nangl los six zov chênhr, chia tsơưs cxuôv hav trâu chor tsêr zus tsax.

Viv li, pêx xinhv tsuv chênhr phangx chia tangr moz, cênhz cung câp txâus tsât jinh jươngr trâu tsax cxu; tênhs phangx cangz moz, tsuôk yuôx tuô cangz, vêv xinhz guôx ntơưv chor hoar tsât xưs li: benkocid, virkon, môngr jêz siz; cxangz krâur nox môngr haz njuôz… Iz făngz ntơư, thâuv seiz puv tsax cxuz muôx jâur hiêus bât thươngx, nênhs zus tsax tsuv bor tangv siv trâu canr bôx thur y jê hlo chia lo pangz, kra tsưr ziv xưv lir, zaiv cêr.

Pêx xinhv seiz shuôs đrăngs đrênhk tsax cxu chia huv six phangx, tangr moz hur cheix ntux nangl

Pêx xinhv tsuv cung câp txâus jinh jươngr trâu tsax cxu hur cheix ntux nagl

Thâuv puv tsax cxu txơưr, tsuv bor tangv siv trâu canr bôx thur y jê hlo chia lo kra xưv lir

Y Sơn

805
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.