Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi hôix thơưx kuôl pux uô nox uô hâuk coz

23/03/2017 09:27 G3T+7

Iz fangz tu cax phê, shông 2015 muôv Nguênr Thix Tuênr, Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux jos 7, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz yưv pênhr chia zuôr nôngz tsax, uô guôx zus tsax cxu.

Uô ntêx, muôv zus 6 tus buô têz lai nôngz, 3 tus nav yik haz yênhx puô tus kez tso hur vangx. Krâu ntơưv muôv puz zus tsax zos jâuz, poz cưs, xuô njaz… haz phangx tangr moz trơưs huv chaix ntu. Viv li, pangz tsax cxu phuôv vangv hluz jông, uô muôx sanv phâmv tsât lươngs, an toanx tsuô nênhs sir zôngv. Iz shông, muôv chuôz zis muôs tsuô thix trươngx txix 20 - 30 tus buô têz lai haz nôngz; 4 - 6 tus yik haz 200 – 400 tus kaz grax. Uô kangz yưx chi phir, muôv chuôz zis sâu lo yangx 100 chơưx nhiax ntơưv tu zus tsax.

Chuôz zis muôv tangr tưs tưz muôx yênhx puô tus kaz grax zus hur vangx

Muôv Tuênr tsinhv puz đrox njuôz tsuô pangz buô têz lai noz

Krâur zus tsax tiv zix zos jâuz, poz cưs, tsơưz, xuô… siz shơư

Minh Huyền

1,502
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.