Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu pangx cuc tsuô chaix Tsaz

23/12/2016 09:56 G12T+7

Chia muôx pangx cuc muôs tsuô chaix Tsaz dương haz Tsaz Nguên đanr 2017 nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr chos pangx cuc lur nôngz nhôngl txix hli 9 haz hli 10, sâu tsuô hli 1, 2. Cuc lo chos hur faz los sis hur chor cangz angr tax nhoz txix mux đich sir zôngv.

Tsuv tsuôk đêx tsi tsêk chia angr nông, tiv zix mas thâuv pangx chuôz hlangr changs txus thâuv tơưk pangx

Nuv chos pangx cuc thêr ntâu anhv hươngv viv phuôz chuô. Viv li, chor ziv chuôz zis nênhs kôngz sir zôngv ntơưr chia sai phuôz chuô, zos puv pangx cuc tơưk pangx nzur los sis lil mas can thiêps bâuv tsưr ziv sưs li hlôngr mfông qir, tsuôk đêx,… Iz fangz tsinhv xưv lir đuôz yangr ntux zos uô tsêr trôngl yangr haz zôngv txir tênhz tơưk chik chia cuc tơưk pangx trơưs saz nhiav. Chênhr phangx tangr cangz moz sưs li: box trir, zôngr nav, rêpx, cangz lâul tsur laz nzeik cuô ntơưv blôngx mos haz pangx; cangz nox blôngx; moz jiv hlâu, kruôr hâur pâuk, ndi moz đơưz…

Txar pangx tsuô thâuv sơưr nzur los sis hnuz kaix langx khav. Muôz trak, txaz njê txar chor chik pangx tưz tơưk kuôl bông angr 5-10 cm

H'Mai

1,674
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.