Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu kôngz lông chiv ntux cuz

17/06/2022 14:34 G6T+7

Trơưs Chi cux Phuôv tsangr kôngz lông (Sơv Nông nghiệp - PTNT), chiv ntux cuz shông 2022, tangs nro xênhr chok yangx 57.364 ha kôngz lông cxuô zangv. Hur ntơư, blêx 7.761 ha, poz cưs 24.893 ha, lâuv phuôz xinhz 1.789 ha, tâuv pâur 1.701 ha, tâuv njuôz cxuô zangv 2.505 ha, jâuz njuôz 3.397 ha…

Luz six hơưv nuôr, nênhs kôngz cxuô kror qơư tangz tov tox tsongs tu kôngz lur nôngz nhôngl hur ntu hluz xưs li mfông qir trung, vi lươngs haz chor tsêr phâmv sinh hocx trơưs phương phap “4 huv”, pangz cxangz khav năng tangr haz tir cangz, moz cxuôv hav trâu kôngz hur ntu nuôr. Nhis nuôr, kôngz chok lur nôngz nhôngl chiv ntux cuz tangz tov nhoz hur ntu zôngx ziv mangl moz xưs li: cangz tho chêr, cangz nox blôngx, cangz moz… Viv li, pêx xinhv tsuv môngl seiz vangx tsi tsês, seiz chia phangx tangr cangz moz cxuôv hav.

Pêx xinhv xar Ðăk R’tíh (Tuy Ðức) ntuô đrox bôngl hâur pâuk trâu poz cưs

Nênhs kôngz tsinhr môngl seiz vangx ntêl tuô cangz nox blôngx sâuv lâuv phuôz xinhz

Mai Anh

427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.