Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntông măc ca pangz mangx ntâu trâu cinh têr nhoz Quảng Trực

17/06/2022 14:35 G6T+7

Xar đriv Quảng Trực (Tuy Đưc) nhis nuôr jê 5.000 ha angr chok cxuô zangv kôngz lur haz ntêr nôngz nhôngl; hur ntơư ntông măc ca muôx yangx 600 ha. Nôngz nhôngl đhâu, pâuz tâu phuôz chuô, đêx angr huv mas chinhr cuênx cxuô cxênhx khuênr khich nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar krêz đangr angr chok ntông măc ca zos chok siz shơưr hur vangx cax phê, chok tiz zangv xưz chia zuôr ntông măc ca uô kôngz sâu tsinhv trâu pêx xinhv thangx tsangv buôs đriv.

Trơưs iz cxa chuôz zis chok măc ca nhoz xar Quảng Trực mas ntông măc ca chok muôx li 4-5 shông mas lo đê txir; tsuôs luôx đrox, tsi tangs tsuôk đêx ntâu, mfông qir 1-2 jas/shông mas ntông tưz hluz jông. Iz shông ntông măc ca sâu lo muôx li 1,5 tênhr nôngz/ha; muôs đrul grê 80.000-115.000 nhiax/kg nôngz. Uô kangz yưx chi phir, pêx xinhv sâu lo muôx 100 chơưx nhix/ha. So li chok cax phê mas chok măc ca zôngx ziv chok, zôngx ziv tu haz muôx sâu truôx.

Chuôz zis zơưv Điểu Blao nhoz jos Bu P’Râng 1 muôx 2 ha măc ca, sâu lo muôx 200 chơưx nhiax/shông

Pêx xinhv xair chor txir măc ca lâul, sar chia đê uô ntêx

Măc ca Quảng Trực pangz mangx ntâu chia cxiv tsang côngz bê “Măc ca M’nông” lo tiêu chuânv 3 nuz kuz hur tsangz cxênhx OCOP

Minh Huyền

619
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.