Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor vangx tênhr zuz kôngz pangz mangx chiv chok yaz

07/04/2022 09:10 G4T+7

Nôngz nhôngl nuôr, ntâu vangx tênhr zuz kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz bangx cxix txâus cxuô zangv zuz kôngz xưs li: cax phê, sầu riêng, bơ, mit, điều, muồng, txir lưv tsưz, txir cuô muôl lồng... chia pangz mangx nênhs kôngz chiv chok yaz.

Trang traix zuz kôngz nhoz jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) bangx txâus cxuô zangv zuz kôngz chia pangz pêx xinhv

Trơưs tsưr ziv ntơưv iz cxa tsêr vangx, iz făngz ntu leix angr, khơưz kror, tuô cangz, mfông qir guôx chia angr xuz, uô kangz 15 txus 20 nuz mas li chok. Hur nôngz nhôngl nuôr mfông môngr jêz chia cxuô zangv cangz tuôs haz angr tsi kâuz, tsi muôx phenx li chok.

Vangx tênhr zuz txir cuô muôl Hưng Yên, nhoz xar Thuận Hạnh (Đăk Song) tu zuz kôngz muôx jul uô ntêx muôs

Uô kangz chok, tsuv tu trơưs cir thuôx haz xair nôngz kông muôx hâur pâuk tênhr zuz mênhx pêv, huv tiêu chuânv tsât lươngs chia kôngz hluz, phuôv tsangr jông.

Pêx xinhv xair zuôr zuz cam, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz

Mai Anh

1,547
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.