Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cax phê môngr Tin True coffee

01/12/2022 10:28 G12T+7

Ntơưv cui mô sanv xuât chuôz zis, shông 2019, zơưv Hồ Trọng Tín, nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 4, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) tưz cxiv tsang Hơx tac xar (HTX). Uô kangz ntơư, zơưv liên cêt ntâu tsêr nênhs chia sanv xuât cax phê môngr đrul ntơưr bê “Tin True coffee”.

 

HTX sâu hơx đôngx xuôr sanv phâmv trâu nênhs kôngz. Txus nuôr, HTX tưz muôx 8 thanhx viên haz liên cêt trâu 20 tsêr nênhs pêx xinhv hur jos chok muôx yangx 30 ha cax phê, hur ntơư 20 ha cax phê huv tiêu chuânv VietGAP, sanv lươngs 70 tênhr. Cax phê huv tiêu chuânv VietGAP zos hâur pâuk nguên liêus chia HTX Tin True coffee sanv xuât cax phê môngr tsât lươngs saz. Nhis nuôr, HTX muôx 7 sanv phâmv cax phê môngr, iz shông cung câp trâu thix trươngx muôx li 20 tênhr sanv phâmv.

Chiz cxangz saz grê sanv phâmv haz grê muôs trâu pux tuz nhuôs, HTX tsov cưv chêr biênr tuz chia cung câp trâu thix trươngx cax phê hur saz haz til môngl txus xuât khâuv. Đrul khai thac qơư muôx kangz hâu chok cax phê trơưs cui trinhx VietGAP haz tox tsongs chêr biênr tuz, HTX Tin True coffee tưz haz tangz tov pangz mangx cxangz ndê muôx kangz hâu cinh têr trâu nênhs chok cax phê nhoz Đăk Mâm, cênhz pangz mangx cxiv tsang côngz bê trâu cax phê Đăk Nông.

Nguyễn  Nam

673
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.