Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuz thangz txir tâuz txax thiên nhiên

24/11/2022 13:56 G11T+7

Sanv phâmv cuz thangz txir tâuz txax thiên nhiên ntơưv HTX Nông lâm nghiệp Nam Hà (HTX Nam Hà) nhoz Cư Jut tâu UBND xênhr côngz zênhv tâu huv OCOP hangx 3 luz nuz kuz trâu shông 2021. Nuôr zos iz hur chor sanv phâmv tsênhv ntơưv HTX. Iz shông, HTX sanv xuât, cung câp yangx 3.000 kg cuz thangz txir tâuz txax trâu thix trươngx. Iz făngz sanv phâmv cuz thangz kruôr, HTX tsênhv uô cuz thangz nhôngl, phơv haz par kruôr txir tâuz txax. HTX tangz tov muôx đôir tac đax chor sanv phâmv cuz thangz, phơv, par kruôr txir tâuz txax chia xuât khâuv, đrul xur lươngs nhangx xangv muôx li 3 tênhr/nuz.

HTX liên cêt trâu yangx 100 tsêr nênhs chia chok txir tâuz txax. Thangx tsangv cho nguên liêus txir tâuz txax đangr yangx 100 ha ntơưv Đăk Nông haz chor xênhr iz puôs ndil. HTX uô trơưs tsưr cho, tu txir tâuz txax trơưs tiêu tsuânv VietGAP, til môngl txus cxiv tsang thangx tsangv nguên liêus tâu huv LocalGAP. Fênhx đrăngz iz ha txir tâuz txax sâu tâu 25 tênhr txir nhôngl/shông. HTX sâu zuôr txir tâuz txax ntơưv chor thanhx viên đrul grê txix 7.000 - 10.000 nhiax/kg. Iz shông, 1 ha txir tâuz txax, nênhs kôngz muôx liv txix 100 - 150 chơưx nhiax. Đrul thangx tsangv nguên liêus lux đangr, HTX đâu tư cxiv tsang tsêr mair tsêr biênr chia cxangz nde grê cinh têr trâu nênhs kôngz. Nhis nuôr, HTX trưx tiêp sanv xuât chor sanv phâmv xưs li: trox txir tâuz txax nguên tsât, hoar mir phâmv txir tâuz txax, viên nang txir tâuz txax, màng txir tâuz txax, môngr txir tâuz txax gôngl txas, phơv txir tâuz txax, cuz thangz txir tâuz txax, par kruôr txir tâuz txax… Chor sanv phâmv txir tâuz txax ntơưv HTX por lênhx tâu công nhênhx huv tiêu tsuânv an toanx thưx phâmv.

 

Mẫn Doanh

842
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.