Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bún gấc thiên nhiên

24/11/2022 13:56 G11T+7

Drăp bún gấc thiên nhiên bơh Hợp tác xă Bư mir jan ba Nam Hà ta n'qual Čů Jŭt dơi Ủy ban Bon lan n'gor kơp di OCOP hạng 3 rmanh ta năm 2021. Aơ jêng du drăp kh'lay ngăn ngên bơh hợp tác xă, hợp tác xă nkra, tăch rlau 3.000 kí bún gấc. Bơh đah bún kro, hợp tác xă hôm nkra bún bĕ, phở, banh tráng gấc. Hợp tác xă dôl gĕh phung r'văt bún, phở, banh tráng gấc gơi tăch ta bri dak bơh tach, đah r'noh r'văt klăp lah tâm 3 tân du nar.

Hợp tác xă pah kan đah rlau 100 r'năk tăm gấc. Neh tăm gấc gĕh rlau 100 hec ta ta Dak Nong n'hanh ăp n'gor bă bă. Hợp tác că tĕng kơt kĩ thuật, mât chăm gấc tĕng nau kơt di VietGAP, mra ndâk nkra ntŭk tăm kơp di LocalGAP. Tâm du hec ta neh tăm gấc gĕh pĕ tât 25 tân play du năm. Hợp tác xă r'văt gấc bơh ăp bu nuyh tăm ntơm 7.000 - 10.000 r'băn du kí. Tâm du năm, 1 hec ta gấc, bu nuyh bon lan gĕh n'sĭt ntơm 100 - 150 r'keh prăk. Ðah ntŭk tăm âk, Hợp tác xă nkra wâl măy gơi n'hao uĕh nau wăng sa ân ma bu nuyh bon lan. Abaơ, hợp tác xă nkra ăp ntil ndơ gĕh: dak play gấc, hóa mỹ phẩm gấc, viên nang gấc, màng gấc, bột gấc kât n'dik, phở gấc, bún gấc, banh tráng gấc... Ăp ntil drăp bơh hợp tác xă dơi kơp di lah ndơ dŏng uĕh lăng ma n'hâm suan săk jăn bu nuyh dŏng.

 

Mẫn Doanh

841
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.