Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Phi Mur tox tsongs phuôv tsangr cinh têr

14/07/2021 15:13 G7T+7

Jos Phi Mur, xar Quảng Khê (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 470 tsêr, 1.800 lênhx nênhs, hur ntơư tiv zix mas minhx cxưx Mạ. Lo cxuô cxênhx, nganhx pangz pênhr, nôngz kôngz, nôngz tsax, tsưr ziv tu… pêx xinhv hur jos ziv nuz ziv gruôl uô nox uô hâuk.

Ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz đâux tư nôngz kôngz yaz lus chok; trâu saz cơưv shuv haz lu, txuôl njil cax phê chia cxangz nde năng suât. Tangs nro jos muôx yangx 300 ha angr chok cax phê, phưx txoz, chok jâuz zus cangz haz ntâu zangv ntông nox txir xưs li txir lưs kangz jiz, quýt, bơ, sâux riêng haz zus yangx 1.000 tus tsax cxu, keiz us.  Kror đâux tư nôngz kôngz yaz haz uô trơưs khoa hocx cir thuôx lus uô nox tưz iz trux uô lo muôx kangz hâu cinh têr, shông kang sâu lo ntâu đuô shông đhâu, luz nênhx ntơưv pêx xinhv jos Phi Mur ziv nuz ziv hlôngr yaz.

Hêx thôngr pangx tênhz, cêr lo đâux tư, tox điêux ciêns chia pêx xinhv phuôv tsangr

Pêx xinhv hur jos tu cax phê

Ntâu chuôz zis chok siz shơư ntông nox txir hur iz têz chia cxangz grê sir zôngv angr, sâu nhiax

Mai Anh

1,086
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.