Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Sop tox tsongs phuôv tsangr cinh têr

28/07/2022 16:40 G7T+7

Jos Bu Sop, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) nhis nuôr muôx 165 tsêr, 591 lênhx nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx Mạ muôx jê 50%. Tâu cxuô cxênhx, nganhx pangz pênhr, zuz kôngz, nôngz tsax, cir thuôx tu…, pêx xinhv hur jos ziv nuz ziv gruôl uô nox, uô hâuk.

Tangs nro joss muôx yangx 165 ha angr uô nox, chok cxuô zangv ntông xưs li: cax phê, phưx txoz haz ntâu zangv ntông nox txir xưs li cam, bơ, sầu riêng haz chok kôngz lur nôngz nhôngl; zus tsax cxu, keiz us. Ntâu chuôz zis tưz sir jul đâux tư chor nôngz kôngz yaz lus chok, trâu saz cơưv shuv haz uô trơưs tsưr ziv lu chik, txuôl njil cax phê, tu trơưs cir thuôx mas năng suât, tsât lươngs tâu ntâu đuô uô ntêx; iz trux cxơưz nde gre cinh têr, sâu cxang nhiax. Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv jos Bu Sôp ziv nuz ziv nde trux. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu shông 2021 tâu yangx 38 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông.

Pêx xinhv muôz nôngz cax phê njuôz kêl lus chok txi ntâu đuô so li đuô lưv zangv nôngz

Pêx xinhv chok siz shơư ntông nox txir chia cxangz nde gre sir zôngv angr haz cxang sâu nhiax

Tâuv pâur zos kôngz chok lur nôngz nhôngl pangz tsôngv box hur jos cxangz sâu nhiax

Mai Anh

771
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.