Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pus Lê Thị Xuyến ntâu shông uô ar tsov hur uô nox uô hâuk

20/05/2022 17:12 G5T+7

Chuôz zis pus Lê Thị Xuyến, jos 10 xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) zos iz hur chor chuôz zis nênhs Hoa uô nox uô hâuk coz tiv zix ntơưv trôngx qơư.

Tsi phux thuôx trâu tuz nhuôs, pus Xuyến chênhr phangx uô nox đrul mô hinhx chok cax phê, phưx txoz, điều, jâuz cxuô zangv…

Tưz muôx 59 shông, pus Xuyến tsinhv muôx đăngs jul hênhr, đrơưv đrôngl hur uô nox uô hâuk. Pus chok kôngz công nghiex ntêr shông, kôngz lur nôngz nhôngl haz jâuz sâuv 5 ha angr ntơưv chuôz zis. Chor nuv nhangr li caiv tox angr, đê cax phê, chok ndix phưx txoz… pus ntar tiz nênhs los đôngx ntơưv trôngx qơư. Iz cxa nuv siz đuô pus tux uô xưs li chok zuz, chok jâuz, nyuô chik cax phê, sâu kos jâuz… Chok ntâu zangv kôngz pangz pus chuôz zis muôx ntâu zangv sâu, muôx grê trâu muôz lur zus ntêr.  

Chok ntâu zangv kôngz pangz pus chuôz zis muôx ntâu zangv sâu iz shông yangx 500 chơưx nhiax

Mẫn Doanh

7,304
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.