Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Gằn sanv xuât xoài trơưs tiêu chuânv an toanx
 • 28/04/2022 11:53
 • Xar Ðăk Gằn (Ðăk Mil) muôx yangx 700 ha xoài, đul chor nôngz xưs li Ðài Loan, Thái, Úc... Pêx xinhv, hơx tac xar chok xoài sâuv thangx tsangv xar tưz uô trơưs cui trinhx, kôngz lông uô trơưs công nghêx cao, uô trơưs tsưr ziv uô nox chia lo chor tiêu chuânv kôngz lông muôx công nhênhx, an toanx.
 • Cxangz sâu ntơưv chok txir lênhz cul
 • 28/04/2022 11:52
 • Tsuôs chok yangx 20 tsoz txir lênhz cul, tangz sis iz shông pus Nguyễn Thị Thu Hiền nhoz jos Tân Tiến, xar Quảng Khê (Đăk Glong) muôx cxangz sâu txix 60 txus 70 chơưx nhiax.
 • Nênhs kôngz lo liv ntâu zos jâuz cangz nde grê
 • 20/04/2022 16:47
 • Trơưs bor cor, nhis nuor xar Quảng Khê muôx yangx 160 tsêr chok jâuz zus cangz, đrul angr chok yangx 100 ha, tox tsongs ntơưv jos 8, jos 7, jos 3, jos Tân Tiến haz jos Đăk Lang.
 • Điểu Khánh uô bluô nux coz
 • 20/04/2022 16:46
 • Điểu Khánh (zus shông 1982), nhoz jos Bu Prăng, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) đâux tư phuôv tsangr cinh têr chuôz zis ntơưv ngêx uô kôngz lông. Zos gruôl, trâu saz, tu trơưs cir thuôx mas 2 ha ntơưv chuôz zis tix lâul tsinhr njuôz jông. Tix lâul chuôz zis tsinhv chok siz shơưz hur vangx cax phê 600 tsoz phưx txoz haz 200 tsoz măc ca.
 • Quảng Trực pôngz chiv măc ca
 • 14/04/2022 10:09
 • Xar Quảng Trực (Tuy Đưc) nhis nuôr muôx yangx 1.000 ha măc ca, iz shông lo sâu 2 chiv. Thơưx chiv chuôz lo sâu trâu hli 4 haz lưv chiv trâu hli 8.
 • Chor vangx tênhr zuz kôngz pangz mangx chiv chok yaz
 • 07/04/2022 09:10
 • Nôngz nhôngl nuôr, ntâu vangx tênhr zuz kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz bangx cxix txâus cxuô zangv zuz kôngz xưs li: cax phê, sầu riêng, bơ, mit, điều, muồng, txir lưv tsưz, txir cuô muôl lồng... chia pangz mangx nênhs kôngz chiv chok yaz.
 • Thị Hiêng uô cinh têr coz
 • 31/03/2022 14:00
 • Shông 1992, Thị Hiêng (zus shông 1969), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu S’Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) đâux tư phuôv tsangr cinh têr chuôz zis ntơưv nghêx chok kôngz lông. Txus nuôr, chuôz zis muôv muôx 7 ha angr chok cxuô zangv kôngz điều (điều thươngx az điều txuôl njil), cax phê, sầu riêng, bơ.
 • Nênhs kôngz Đăk R’lâp tsi lov jêv viv điều pôngz ntâu
 • 24/03/2022 11:00
 • Hênhx Ðăk R’lâp muôx li 5.000 ha điều, tox tsongs ntâu hlo nhoz chor xar Quảng Tín, Đăk Ru, Ðạo Nghĩa... Chiv điều shông nuôr, zos viv phuôz chuô tsi huv uô trâu điều sâuv thangx tsangv hênhx Đăk R’lâp pôngz hênhr.
 • Sâu lo ntâu ntơưv chok kôngz cênhz zus tsax
 • 24/03/2022 10:59
 • Shông 1999, chuôz zis tix lâul Lê Văn Quang nhoz xênhr Hà Tĩnh tuôx uô nênhx nhoz jos Tây Sơn, xar Long Sơn (Ðăk Mil). Tuôx nuôr, tix lâul đrul chuôz zis tsinhr sir jul, gruôl uô nox uô hâuk. Txus shông 2016, tix lâul sir jul hlôngr pâur angr chok kôngz công nghiex tsi muôx kangz hâu, năng suât tsơưs chia chok cxuô zangv ntông nox txir sâuv yangx 2,5 ha angr.
 • Kra ntâu tsưr ziv chia phuôv tsangr ntông nox txir truôx đrênhk
 • 17/03/2022 14:08
 • Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx 16.000 ha ntông nox txirr cxuô zangv xưs li: Sầu riêng, bơ, mit, xoài, txir cuô muôl, cam, txir thâur… muôx grê cinh têr saz. Chia chor angr chok ntông nox txir phuôv tsangr truôx đrênhk mas xênhr Đăk Nông tưz cui hoaix chor thangx tsangv zâu. Hur ntơư, ntâu trôngx qơư cxiv tsang trơưs hinhx thưc trang traix tox tsongs chia muôx angr ntâu, xair chor ntông nox txirr huv phuôv tsangr.
 • Chênhr phangx, tangr moz sâuv tsax cxu
 • 10/03/2022 10:58
 • Shông 2022, xênhr tưz haz tangz tov chênhr phangx kra chor tsưr ziv chia phangx, tangr phuôv vangv, cil txangr cxuô zangv cangz moz chia muôx môi trươngx an toanx trâu tsax cxu phuôv tsangr.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.