Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hơx tac xar Kôngz lông Công nghês cao Đăk Ha hoax đôngx muôx kangz hâu
 • 30/06/2022 17:23
 • Hơx tac xar (HTX) Kôngz lông Công nghês cao Đăk Ha (Đăk Glong) lo cxiv tsang nuz 25/03/2021, muôx 8 thanhx viên tsinhv, 30 ha angr uô nox haz 30 chuôz zis liên cêt đrul muôx li 60 ha angr. Chor kôngz lo HTX muôz lus chok zos jâuz njuôz, lưs laz, jâuz kos, txir lưs suôr, tsơưz sứ (tsơưz tsư kangz) chok shơư chor ntông nox txir xưs li sầu riêng, txir cuô muôl, măc ca…
 • Tuy Đưc cxiz chênhr cơ jơir hoar hur uô nox uô hâuk
 • 22/06/2022 17:44
 • Uô kangz 5 shông ntâu uô trơưs Đêx anr cxiz chênhr cơ jơir hoar uô kôngz lông, xuz thơưx muôx ntâu cêt cuav jông trâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv Tuy Đưc. Tiv lêx cơ jơir hoar hur uô kôngz lông cxangz nde yangx 20% so li shông 2015. Trơưs thôngr cê, sur lươngs, cxuô zangv mair moc, thiêt bix nông nghiex cxangz nde sei lus xur lươngs, muôx yangx 46.750 mair moc, thiêt bix cxuô zangv pangz mangx hur uô kôngz lông.
 • Ntông măc ca pangz mangx ntâu trâu cinh têr nhoz Quảng Trực
 • 17/06/2022 14:35
 • Xar đriv Quảng Trực (Tuy Đưc) nhis nuôr jê 5.000 ha angr chok cxuô zangv kôngz lur haz ntêr nôngz nhôngl; hur ntơư ntông măc ca muôx yangx 600 ha. Nôngz nhôngl đhâu, pâuz tâu phuôz chuô, đêx angr huv mas chinhr cuênx cxuô cxênhx khuênr khich nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar krêz đangr angr chok ntông măc ca zos chok siz shơưr hur vangx cax phê, chok tiz zangv xưz chia zuôr ntông măc ca uô kôngz sâu tsinhv trâu pêx xinhv thangx tsangv buôs đriv.
 • Tu kôngz lông chiv ntux cuz
 • 17/06/2022 14:34
 • Trơưs Chi cux Phuôv tsangr kôngz lông (Sơv Nông nghiệp - PTNT), chiv ntux cuz shông 2022, tangs nro xênhr chok yangx 57.364 ha kôngz lông cxuô zangv. Hur ntơư, blêx 7.761 ha, poz cưs 24.893 ha, lâuv phuôz xinhz 1.789 ha, tâuv pâur 1.701 ha, tâuv njuôz cxuô zangv 2.505 ha, jâuz njuôz 3.397 ha…
 • Phuôv tsangr sinh cêr ntơưv mô hinhx zus keiz ndơưk lai an toanx sinh hocx
 • 09/06/2022 16:48
 • Kangz shông 2021, Trung tâm Khuênr nông xênhr tưz nhênhx sâu 12 mô hinhx pangz zus keiz ndơưk lai an toanx sinh hocx trâu chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Đăk P'lao (Đăk Glong) đrul cêt cuav jông. Zangv nôngz keiz nuôr zôngx ziv zus, zôngx ziv tu mas lo pêx xinhv jông saz tol txaik. Đhâu ntơư, ntâu chuôz zis ntơưv nuôr tror kangz uô trơưs mô hinhx sâuv chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.
 • Đỗ Đình Kiên uô nox uô hâuk coz
 • 02/06/2022 10:42
 • Tix lâul Đỗ Đình Kiên, minhx cxưx Mênhx Jênhx nhoz jos Đồng Tiến, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) zos iz lênhx minhx cxưx nênhs tsơưs uô nox uô hâuk coz nhoz trôngx qơư.
 • Ntâu kror jông ntơưv chok kôngz siz shơư
 • 02/06/2022 10:43
 • Trơưs Chi cux Phuôv tsangr kôngz lông, hâur shông 2022, tangs nro xênhr muôx 130.789 ha cax phê, hur ntơư chor angr chok kôngz siz shơư zos 56.239 ha. Mênhx pêv, chok kôngz siz shơư hur vangx cax phê: điêux 6.749 ha; phưx txoz 30.932 ha; cao su 562 ha; sầu riêng 7.311 ha, bơ 5.062 ha…
 • Zov chênhr phangx tangr cangz moz hav kôngz lông
 • 26/05/2022 10:41
 • Trơưs Chi cux Nông nghiệp-PTNT, tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 314.000 ha kôngz chok cxuô zangv xưs li: cax phê, phưx txoz, sâux riêng, bơ, mit, cam… Nhis nuôr, nangl lus yangr ntux shiz shơư nta zos hâur pâuk phuôv vangv cxuô zangv cangz moz: Cangz tho chêr kôngz, cangz krưr blôngx, moz rệp sáp, moz yâur đơưz, cangz câux til tơưr, cangz tho txir, cangz vẽ bùa, moz rỉ sắt, cangz nox blôngx...
 • Sầu riêng pôngz chiv
 • 26/05/2022 10:40
 • Xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) muôx li 600 ha sầu riêng. Thâuv six sầu riêng tơưk pangx, chuôz txi txir ntâu pluôr nangl lux lus ntêr uô trâu pangx mangl lưx, jênhs ntâu. Viv li, nênhs chok sầu riêng sâuv thangx tsangv xar tsi shir phangz viv sầu riêng pôngz chiv 50 - 60%.
 • Đăk Glong krêz đangr mô hinhx ntông nox txir
 • 20/05/2022 17:13
 • Chor shông jê nuôr, chor angr ntông nox txir sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Glong cxangz ndê ntâu. Ntâu chuôz zis pêx xinhv, trang traix tưz hlôngr chor angr kôngz tsơưs năng suât chia chok cxuô zangv ntông nox txir.
 • Mông Việt Chung uô tar ntơưv nghêx cơ khir
 • 12/05/2022 15:41
 • Shông 2013, uô kangz cơưv tar khoar cơưv nghêx, tix lâul Mông Việt Chung (zus shông 1992), minhx cxưx Langl nhoz jos 10, xar Ðăk R’la (Ðăk Mil) tưz chuôz uô nox ntơưv nghêx cơ khir.
 • Chiênr binh lâul tiv zix hur uô nox uô hâuk
 • 12/05/2022 15:42
 • Zơưv Nguyễn Thành Công (zus shông 1961) môngl uô tuz trok shông 1979 txus shông 1983 tror lus kuz tsêr Nghệ An. Shông 2001, zơưv tso tsês kuz tsêr tuôx uô nox nhoz haz côngv hôix viên Hôix chiênr binh lâul (CCB) xar Quảng Sơn (Đắăk Glong).
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.