Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chos tsơưz Dole Philippines nhoz Đăk Wer
 • 10/03/2017 09:48
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp), iz cxa chuôz zis pêx xinhv chos siv haz uô tar đrul mô hinhx chos tsơưz Dole, tuôx tov Philippines tuôx.
 • Nênhs kôngz Nâm N’Jang tox tsongs sâu phưx txoz
 • 10/03/2017 09:48
 • Xar Nâm N’Jang (Ðăk Song) muôx 2.356 ha phưx txoz, hur ntơư muôx yangx 1.900 ha tangz tov nhoz ntu lo sâu. Luz six nhis nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs đangs jul chia sâu phưx txoz.
 • Zus buô VietGap ntơưv xar Nhân Cơ
 • 02/03/2017 14:36
 • Shông 2013, pus Trânx Thix Hoaix Thu, jos 8, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) cuêt tinhv yưv pênhr cxiv tsang traix zus buô đrul angr đangr 1,2 ha. Nhis nuôr pus chuôz zis tangz tov zus muôx 300 tus nav buô, 6 tus tơư buô, 150 tus nhuôs buô haz 300 - 400 buô grax.
 • Nam Ninh zov chênhr chos tu ntâu zangv kôngz lông
 • 23/02/2017 10:22
 • Chiv ntux yaz 2017, jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) tưz zov chênhr chos tu ntâu zangv kôngz lông sưs li blêx, poz cưs, kos laz, tâuz đangx, lưl… đrul angr chos muôx jê 150 ha.
 • Nênhs kôngz Quangv Khê tox tsongs tu cax phê ntu tơưk pangx, txi txir
 • 16/02/2017 13:57
 • Xar Quangv Khê (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 3.300 ntâu ha cax phê cinh joanh. Luz six nuôr, chia cax phê tơưk pangx, txi txir jông, nênhs kôngz hur xar tangz tov chênhr mangx thoz kror, ntuô đrox, tsuôk đêx, mfông qir, tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz… trơưs cui trinhx cir thuôx.
 • Zus nhux đangs lai sâu lo cinh têr saz
 • 09/02/2017 13:42
 • Shông 2010, chuôz zis zơưv Đăngs Văn Hôngx, nhoz jos 9, xar Đăk Drô (Krông Nô) yưv pênhr 43 chơưx nhiax zuôr iz tus txir nhux, iz tus nav nhux, 2 tus thangr nhux uô guôx zus nhux.
 • Nênhs kôngz Chư Jut môngs uô nox nzur hâur shông chia huv six
 • 09/02/2017 13:42
 • Uô kangz chor hnuz tos Tsaz Nguên đanr Kaz shông 2017 shir phangz, lov jêv ntưl, txix hnuz xaz 4 Tsaz (hnuz 31/1), nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Chư Jut tưz môngs uô nox hâur shông yaz chia tu kôngz lông haz tsov cưv uô nox uô hâuk…
 • Cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông nhoz Nâm N’Ðir
 • 30/12/2016 13:44
 • Nôngz nhôngl đhâu, đrul cangr shênhv điêux ciêns đêx angr jông, nênhs kôngz xar Nâm N’Đir (Krông Nô) tưz khơưs shênhv pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng lus uô cưx đêx, kra cir thuôx chos kôngz, zus tsax, txaik pênhr chia phuôv tsangr cinh têr.
 • Tu pangx cuc tsuô chaix Tsaz
 • 23/12/2016 09:56
 • Chia muôx pangx cuc muôs tsuô chaix Tsaz dương haz Tsaz Nguên đanr 2017 nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr chos pangx cuc lur nôngz nhôngl txix hli 9 haz hli 10, sâu tsuô hli 1, 2. Cuc lo chos hur faz los sis hur chor cangz angr tax nhoz txix mux đich sir zôngv.
<< <  36  37  38  39  40  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.