Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zus njêl sâu lo cinh têr saz
 • 28/04/2017 14:44
 • Shông 2010, tix lâul Phamx Văn Tuênr chuôz zis, nhoz jos 9, xar Đăk D’rôx (Krông Nô) tưz hlôngr angr chos blêx tsi muôx nux grê chia uô mô hinhx zus njêl grax.
 • Chos jâuz VietGap sâu lo yênhx puô chơưx nhiax iz shông
 • 21/04/2017 10:31
 • Txix shông 2009 txus nuôr, chuôz zis muôv Buix Thix Lâm, jos Tân Lơis, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz chos jâuz hur saz sâuv thangx angr đangr 0,6 ha đrul ntâu sanv phâmv: Jâuz nox blôngx (xax lach, cxuô zangv jâuz), jâuz txir (điz, tâuv) haz jâuz tsư kangz (thix lax, jâuz cxưz).
 • Liên cêt hur chos jâuz hur saz ntơưv Tuv hơpx tac Phur Nông
 • 13/04/2017 14:15
 • Ntơưv hơpx tac đhâu pơưk côngv saz nhiav chos jâuz, mô hinhx Tuv hơpx tac Phur Nông lus chos kôngz sâuv thangx tsangv xar Quangv Tâm (Tui Đưc) hoatx đôngx muôx nux grê, pangz sâu nzir thu nhâps, hlôngr cêr môngl truôx đrênhk tsuô chor hôix viên.
 • Y Sem hlang đhâu txov nhêv uô bluô nux
 • 13/04/2017 14:15
 • Đrul gruôl, trâu saz, sir jul cơưv shuv, tix lâul Y Sem, zus shông 1972, nênhs M’nông, nhoz jos bon Sar Pa, xar Thuâns An (Đăk Mil) tưz zos chuôz zis uô nox coz.
 • Pêx xinhv jos Bu Prâng tox tsongs chos blêx chiv ntux yaz
 • 07/04/2017 14:56
 • Jos Bu Prâng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) muôx 15 ha angr chos blêx lax. Zos chênhr phangx lo nôngz, qir, đêx ntâu haz chia phangx tinhx tsangs blêx tsuv nhangz hur chaix ntux nangs, nhis nuar tsôngv box M’nông hur jos tangz tov uô angr, vêv xinhz angr lax, thoz cưx đêx haz chuôz chos blêx cuooss huv six. Chor nôngz blêx lo pêx xinhv chos chiv nuôr tiv zix mas zos VT404, RVT.
 • Nênhs kôngz Đăk Môl krêz đangr angr chos jâuz
 • 31/03/2017 11:05
 • Uô ntêx tinhx hinhx hlôngr txangr phuôz chuô, jê nuôr ntâu chuôz zis nhoz xar Đăk Môl (Đăk Song) tưz chênhr mangx hlôngr ntâu angr kôngz lông chia chos ntâu zangv jâuz, kos, txir.
 • Chos jâuz trơưs phương phap thuiv canh
 • 23/03/2017 09:27
 • Nhis nuôr, iz cxa chuôz zis pêx xinhv nhoz Phươngx Nghiar Tân (thix xar Gia Nghiar) tưz uô trơưs mô hinhx chos jâuz trơưs phương phap thuiv canh tar, muôx nux grê.
 • Chi hôix thơưx kuôl pux uô nox uô hâuk coz
 • 23/03/2017 09:27
 • Iz fangz tu cax phê, shông 2015 muôv Nguênr Thix Tuênr, Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux jos 7, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz yưv pênhr chia zuôr nôngz tsax, uô guôx zus tsax cxu.
<< <  35  36  37  38  39  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.