Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chos cuyt shơư cax phê cxang thu nhâpx
 • 06/07/2017 14:37
 • Shông 2012, tix lâul Nguênr Cưuv Hoangx Khanh, nhoz jos Nam Trung, xar Nam Đax (Krông Nô) muôz nôngz cuyt thangx njêr ntơưv Đôngx Nai lus chos shơư hur vangx cax phê đangr 0,3 ha. Zos saz ntêr nrar cơưv, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur cxuô ntu tu, vangx cuyt ntơưv chuôz zis tsinhr hluz jông, muôx moz tsơưs haz tsi thơưk shông. Tangz sis vangx cax por lênhx njuôz jông, hax tsinhv txi ntâu đuô chos tsi sis shơư.
 • Tu cax phê chaix ntux nangs
 • 29/06/2017 10:20
 • Trơưs Sơv Kôngz lông - PTJJ, tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 125.000 ha cax phê, hur ntơư chor cax phê tưz lo đê txir muôx 112.000 ha.
 • Phuôv tsangr zus tsax cxu nhoz xar Quangv Hoax
 • 22/06/2017 10:09
 • Xar Quangv Hoax (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 1.200 tsêr, 6.700 tus nênhs, đrul 11 zangv minhx cxưx, chôngz hlo zos Môngz, Zir, Nungx, Mix Jênhx… nhoz ntơưv 7 jos.
 • Zơưv Điêuv Tungx sâu lo 250 chơưx nhiax iz shông
 • 08/06/2017 13:48
 • Muôx 2 ha angr, zơưv Điêuv Tungx nhoz jos Đăk R’Moan, xar Đăk R’Moan (Gia Nghiar) chos shơư ntâu zangv ntông ntêr shông sâu lo ntâu. Shông 2000, zơưv hlôngr 2 ha angr chos điêux, ntur chor ntông txi tsi jông chia chos shơư jê 2.000 tsoz cax phê.
 • Nênhs kôngz xar Nâm N’đir chos ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl
 • 08/06/2017 13:48
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx jê 1.000 tsêr nênhs Chu đrul yangx 4.000 tus nênhs, txir 50% tuôz nênhs tangs nro xar. Iz fangz đâux tư haz muôz cxuô zangv mair moc lus uô nox, tsôngv box Chu tsinhv zov chênhr chos ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl chia txu grêl moz viv phuôz chuô, grê muôs kôngz lông haz hlôngr angr…
 • Nênhs kôngz Đăk R’tih shir phangz viv lo chiv blêx
 • 01/06/2017 10:14
 • Chiv ntux yaz shông nuôr, Jưs anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên xênhr Đăk Nông tưz pangz yangx 100 tsêr nênhx pêx xinhv nhoz xar Đăk R’tih (Tui Đưc) 10 jưs anr zâu chos blêx haz cênhz jinh jươngr đrul chor angr muôx yangx 2 ha.
 • Tênhr zuz lo huv VnSat chia pangz mangx tror chos cax phê
 • 25/05/2017 09:48
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 5 luz vangx tênhr zuz cax phê lo huv Jưx anr VnSAT (Jưx anr hlôngr Kôngz lông truôx đrênhk ntơưv Viêtx Nam zos Ngân hangx kangz ntux pangz) tưz lo Sơv Kôngz lông haz PTJJ khơưs ntơưr côngs nhênhx. Jưx anr nuôr chia muôx txâus nôngz jông chia tror kangz chos ntông cax phê sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Kuôl pux Chu chos txir kangz jiz sâuv thangx angr Nâm N’điroz
 • 25/05/2017 09:48
 • Shông 2012, muôv Đăngx Thix Lan, hair nênhs Chu nhoz jos Nam Tân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) luôx ntur chor cax phê txi tsi jông chia chos cuêt thangx njêr. Muôv chuôz zis hlôngr 1 ha ntâu angr kruôr; khơưs 1 sox ntâu pangs ntiv đêx; đâux tư hêx thôngr tsuôk đêx… chia chos 400 ntâu tsoz cuêt thangx njêr.
<< <  34  35  36  37  38  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.