Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs kôngz Nam Xuân sâu blêx chiv ntux cuz nzur
 • 18/08/2022 21:41
 • Chiv ntux cuz 2022, nênhs kôngz xar Nam Xuân (Krông Nô) chok tâu yangx 150 ha blêx. Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs sâu chia muôx đêx nangl chok chiv 2 hur shông.
 • ‘‘Kôngz cxuôv yeiz, txu pluôl” nhoz Quảng Hòa
 • 10/08/2022 06:17
 • Shông 2019, Phongx Kôngz lông-PTNT hênhx Đăk Glong tưz pangz pênhr, cir thuôx trâu 20 tsêr pêx xinhv nhoz xar Quảng Hòa chia zuôr chuôz zênhx haz nôngz jâuz cangz phuôv tsangr cinh têr chuôz zis. Txus nuôr, hur xar tưz muôx 75 tsêr pêx xinhv chok muôx 60 ha jâuz zus cangz. Hos nôngz cangz mas muôx công ti xur cangz tiv hênhx Đam Rông, xênhr Lâm Đồng cung câp haz zuôr kei cangz mas pux tuz nhuôs tso saz qơư muôs.
 • Sâu 400 chơưv nhiax ntơưv chok kôngz siz shơư
 • 10/08/2022 06:16
 • Shông 2017, tix lâul Nguyễn Văn Tài nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) luôx tsês 1,5 ha cax phê lâul hlôngr uô mô hinhx siz shơư ntâu zangv ntông chok xưs li: sầu riêng, cax phê, phưx txoz, bơ, mit thái, txir lưs muôv cangz, vú sữa…
 • Điểu Nêu uô nox uô hâuk coz
 • 04/08/2022 15:17
 • Tix lâul Điểu Nêu (zus shông 1982), nhoz jos Bu N’doh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) zos minhx cxưx nênhs tsơưs uô nox uô hâuk coz cxênhx hênhx shông 2021. Nhis nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 12 ha angr uô nox, hur ntơư 3 ha chok siz shơư cxuô zangv ntông nox txir xưs li sầu riêng, mit, bơ; 1 ha phưx txoz haz 8 ha điều.
 • Jos Bu Sop tox tsongs phuôv tsangr cinh têr
 • 28/07/2022 16:40
 • Jos Bu Sop, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) nhis nuôr muôx 165 tsêr, 591 lênhx nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx Mạ muôx jê 50%. Tâu cxuô cxênhx, nganhx pangz pênhr, zuz kôngz, nôngz tsax, cir thuôx tu…, pêx xinhv hur jos ziv nuz ziv gruôl uô nox, uô hâuk.
 • Sâu truôx ntơưv txir lưs muôv cangz tơưr njuôz
 • 28/07/2022 16:40
 • Shông 2014, uô kangz nrar, cơưv tsưr ziv chok ntông nox txir haz nghiên cưur điêux ciêns đêx angr, phuôz chuô ntơưv trôngx qơư, tix lâul Phạm Thế Tùng, nhz xar Quảng Tân (Tuy Ðưc) tưz hlôngr iz ha cax phê, cao su tsi jông chia chok txir lưs muôv cangz tơưr njuôz. Uô kangz muôx 4 shông, chor angr chok txir lưs tơưr njuôz chuôz tâu sâu, iz trux muôx sâu truôx trâu chuôz zis.
 • CCB Đằm Văn Tương uô cinh têr coz
 • 22/07/2022 10:44
 • Shông 1978, zơưv Đàm Văn Tương (zus shông 1960), minhx cxưx Zir, môngl uô tuz trok ntơưv xênhr Cao Bằng. Môngl ntâus tsangv por vêv đriv Việt-Trung shông 1979. Xâuk kangz ntâus tsangv đriv, zơưv uô hâux lưv ntơưv Bôx chiv hui Cuân sưs xênhr Cao Bằng. Kangz shông 1983, zơưv su lus tsêr. Shông 2006, zơưv đrul pux tuz nhuôs tuôx uô nox nhoz trâu xênhr Đắk Nông txus nhis nuôr.
 • Đăk Song phuôv tsangr phưx txoz truôx đrênhk
 • 22/07/2022 10:46
 • Đhâu 6 shông uô trơưs Nghis cuêt 03-NQ/HU ntơưv Hênhx wiv Đăk Song lus phuôv tsangr phưx txoz trơưs făngz truôx đrênhk, pêx xinh vsâu vthangx tsangv tưz hlôngr phương thưc canh tac. Viv li, uô phưx txoz ziv nuz ziv truôx đuô.
 • Cxiv tsang vangx zangv kâur
 • 14/07/2022 22:50
 • Đảng viên Phạm Hữu Trường nhoz jos Bu Sê Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) phat hui tinh thânx ntâus ntêx cxiv tsang vangx têz zangv kâur ntơưv trôngx qơư.
 • Thuận Hà tox tsongs tror kangz chok cax phê
 • 14/07/2022 22:51
 • Xar Thuận Hà (Ðăk Song) muôx yangx 1.737 ha cax phê, hur ntơư ntâu chor tưz lâul đhâu, txi tsi ndư. Zos li, chor shông jê nuôr, cênhz đrul pangz mangx ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư, chor nganhx tsưc năng, pêx xinh vtưz zov chênhr, cxiz chênhr tror chok cax phê.
 • Tangr tsư nxaz hur zus buô têz lai
 • 07/07/2022 14:23
 • Đrul cui mô zus buô têz lai huv haz zâu, nênhs zus tsax zuôr uô trơưs tsưr ziv puz nox haz xưv lir kuôr chia txu tsư nxaz trâu môi trươngx iz puôl ndil.
 • Chênhr phangx, tangr moz sâuv tsax cxuz cheix ntux nangl
 • 07/07/2022 14:24
 • Nhis nuôr, Ðăk Nông tangz tov hlang trâu cheix ntux nangl, nuôr zos six nhôngl moz sâuv trâu tsax cxu, keiz us muôx vangv haz cxuôv hav cil đangr. Zos li, tsưr ziv phangx, tangr moz trâu tsax cxu, keiz us hur cheix ntux nangl los six zov chênhr, chia tsơưs cxuôv hav trâu chor tsêr zus tsax.
 • Nênhs kôngz Đăk Song chok ntâu zangv kôngz
 • 30/06/2022 17:24
 • Chia tsơưs pôngz hur uô kôngz lôngz, ntâu chuôz zis sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Song tưz iz trux hlôngr pâur iz cxa angr chok kôngz ntêr shông chia chok ntông nox txir, jâuz, kos, kos… Txus nuôr, tangs nro hênhx muôx yangx 22.180 ha cax phê, muôx li 14.000 ha phưx txoz, 2.384 ha ntông nox txir... Kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: blêx lax, jâuz, kos.. tâu yangx 12.886 ha.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.