Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thanh niên chuôz uô nox tar ntơưv chok điz lê
 • 30/12/2022 15:45
 • Uô kangz cơưv tar Tsêr Đaix hocx Nông lâm (đrôngl Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Tân (zus shông 1998) tror lus jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong) đâux tư mô hinhx chok điz lê Hoàn Kim haz điz lê Hàn Quốc.
 • Sâu tâu truôx ntơưv mô hinhx ntâu zangv kôngz
 • 30/12/2022 15:46
 • Pâuz tâu chok ntâu zangv kôngz sâu lus cinh têr saz, sir zôngv tâu pênhr angr ntơưv chuôz zis, tix lâul Ðỗ Đăng Bình, jos Phú Tiến, xar Ðăk Nang (Krông Nô) tưz sir jul đâux tư, phuôv tsangr chok kôngz trơưs făngz ntâu zangv kôngz.
 • Pux công nhân chuôz uô nox ntơưv ca cao
 • 30/12/2022 15:47
 • Kuôl nuôr jê 20 shông, muôv Đặng Thị Bích Nghi, jos Đăăk Tân, xaar Đăăk Lao (Đăăk Mil) zos công nhân Nông trường Cà phê Đức Lập (nhis nuôr zos Công ty Cà phê Đức Lập), nhênhx zos khoanr, tu 9 sox ca cao.
 • Nênhs kôngz tox tsongs chok kôngz chiv ntux tsâux
 • 30/12/2022 15:48
 • Chiv ntux tsâux 2022-2023, tangs nro xênhr chok yangx 10.332,5 ha kôngz lông lur nôngz nhôngl cxuô zangv. Hur ntơư, angr chok blêx muôx yangx 5.161 ha, poz cưs 1.909 ha, jâuz njuôz cxuô zangv 1.643 ha, yuôr chor zos cxuô zangv kôngz thưx phâmv xưs li: tâuv cxuô zangv, kos laz…
 • Cax phê môngr (FOT 48 COFFEE)
 • 30/12/2022 15:50
 • Sanv phâmv cax phê môngr (FOT 48 COFFEE) ntơưv HTX Nông nghiệp Tiến Thành, xar Cư Knia (Cư Jut) tâu cxiv tsang shông 2018. Đrul thangx nguên liêus yangx 100 ha, HTX tox tsungs hlôngr yaz cui trinhx tu ntông cax phê trơưs făngz an toanx sinh hocx, tâu huv tiêu tsuânv VietGAP shông 2020.
 • H’Jơt uô bluô nux coz ntơưv chok jâuz zus cangz
 • 22/12/2022 15:03
 • Shông 2020, muôv H’Jơt (zus shông 1989), minhx cxưx Mạ nhoz jos Sa Siêng, xar Quảng khê (Đăk Glong) hlôngr 6 sox angr cax phê lâul đhâu, txi txir tsơưs chia chok jâuz zus cangz. H'Jớt xair nôngz jâuz haz cangz muôx hâu rpâuk mênhx pêv, tsât lươngs; đâux tư baix banv cxuô ntu uô angr, chok, tu jâuz, uô tsêr luôv kuô tsêr hur saz si chia zus cangz. Viv li, vangx jâuz haz cxuô jangl cangz muôv chuôz zis zus hluz, phuôv tsangr jôngz.
 • Cam sành haz quýt thangx njêr trông hluôr tơưk
 • 22/12/2022 15:02
 • Hơx tac xar (HTX) Sản xuất Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú zos iz hur chor đơn vix ntâus ntêx hur sanv xuât kôngz lông hưr cơ. Txix thâuv cxiv tsang shông 2020, HTX tưz uô trơưs cui trinhx sanv xuât hưr cơ, muôs trâu thix trươngx ntâu sanv phâmv kôngz lông tsât lươngs saz, đamv bov an toanx trâu nênhs sir zôngv, pangz mangx caiv thiêns môi trươngx sinh thair.
 • Xoài Ðăk Gằn
 • 15/12/2022 09:53
 • HTX Nông nghiệp, Thương mại haz Dịch chiv xoài Đăk Gằn (Đăk Mil) cxiv tsang shông 2018 hoax đôngx hur făngz sanv xuât xoài tsât lươngs cao.
 • Nênhs kôngz Tuy Ðưc sâu txir lưs suôr
 • 08/12/2022 09:42
 • Shông 2022, tangs nro hênhx Tuy Đưc chok tâu 582ha rau njuôz cxuô zangv, sanv lươngs sâu nhângx xangv tâu 9.567 tênhr. Hur ntơư, chor angr chok txir lưs suôr yangx 48ha, txir 8,4% chor angr; tiv zix sâuv thangx tsangv chor xar Quảng Tâm haz Đăk Buk So.
 • Phưx txoz đuz Nam Bình Tiến
 • 08/12/2022 09:41
 • Pâuz tâu xu hươngr phuôv tsangr haz tsinhr tinhv ziv nuz ziv saz ntơưv thix trươngx, Hơx tac xar (HTX) phưx txoz hưr cơ Bình Tiến, jos 8, xar Nam Bình (Đăk Song) tưz uô cui trinhx sanv xuât phưx txoz trơưs făngz hưr cơ, muôx kangz hâu hênhr haz truôx đrênhk.
 • Pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs pluôl tror kangz chok đuô cax phê
 • 01/12/2022 10:29
 • Txix shông 2019 txus nuôr, Pangz cinh têr cuôr phongx Quảng Sơn (Cuân khu 5) tưz kra cir thuôx, pangz 22.000 njil cax phê, jê 19 tênhr qir vi sinh trâu 26 chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs pluôl nhoz hênhx Ðăk Glong. Đhâu ntơư, pangz pêx xinhv caiv tox muôx kangz hâu 22,9 ha cax phê lâul. Uô kangz jê 3 shông caiv tox, ntâu vangx cax phê tưz tâu sâu, năng suât 12 tênhr txir nhôngl/ha (muôx li 4 tênhr nôngz cax phê/ha).
 • Cax phê môngr Tin True coffee
 • 01/12/2022 10:28
 • Ntơưv cui mô sanv xuât chuôz zis, shông 2019, zơưv Hồ Trọng Tín, nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 4, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) tưz cxiv tsang Hơx tac xar (HTX). Uô kangz ntơư, zơưv liên cêt ntâu tsêr nênhs chia sanv xuât cax phê môngr đrul ntơưr bê “Tin True coffee”.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.