Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Điểu S’rao năng đôngx hur uô nox uô hâuk
 • 28/09/2022 16:36
 • Xangr ndê trux uô bluô nux, tix lâul Điểu S’rao nhoz jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) cxiv tsang tâu mô hinhx cinh têr muôx kangz hâu, sâu tâu ntâu nhiax trâu chuôz zis.
 • Mô hinhx zus keiz lai ndơưk an toanx sinh hocx
 • 28/09/2022 16:37
 • Txix shông 2016 txus nuôr, Trung tâm Khuênr nông xênhr kra tsangz Tsangz cxênhx zus keiz lai ndơưk zuôr greix an toanx sinh hocx ntơưv chor thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur xênhr.
 • Nênhs kôngz Quảng Sơn chok jâuz thảo VietGAP
 • 22/09/2022 17:56
 • Hli 5/2022, Trung tâm Khuênr nông xênhr cxiv tsang mô hinhx cangz liên cêt chok jâuz njuôz (jâuz thảo) tâu puz Ntơưr công nhênhx VietGAP cênhz đrul muôs sanv phâmv ntơưv xar Quảng Sơn (Đăk Glong). Mô hinhx muox 36 tsêr côngv uô, đrul cui mô 18 ha; hur ntơư muôx 7 tsêr zos minhx cxưx nênhs tsơưs, 14 tsêr zos kuôl pux…
 • Chok ntông txir đuôx Nhật Tân sâu tâu nhiax ntâu
 • 22/09/2022 17:55
 • Shông 2012, tix lâul Lã Văn Thư (zus shông 1982) nhoz jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) zuôr ntông txir đuôx pês Kâuv têz tuôx chok siv. Đhâu iz shông tu, puv txir đuôx huv đêx angr, phuôz chuô ntơưv nuôr mas tix lâul Thư tưz đâux tư 4.000 tsoz txir đuôx Nhật Tân lus chok chia zuôr pangx trâu pêx xinhv zôngv uô si hur cho rnuz lêr, Tsaz Nguyên Đán.
 • Kra chok zangv blêx Nàng Hoa 9 ntơưv Cư Jut
 • 14/09/2022 09:24
 • Nhoz hur tsangz cxênhx khuênr nông shông 2022, mô hinhx chok blêx thuânx Nàng Hoa 9 tâu Trung tâm Khuênr nông xênhr Đăk Nông kra chok ntơưv xar Đăk D’rông (Cư Jut).
 • Nênhs kôngz Thuận Hà chok ntâu zangv kôngz
 • 09/09/2022 10:43
 • Xar Thuận Hà (Đăk Song) muôx ang rtưx nhiên yangx 5.643 ha, hur ntơư chor angr chok kông nax shông zos 1.050 ha, cax phê 1.737 ha, phưx txoz zos 1.559 ha, ntông nox txir 295 ha, măc ca 50 ha.
 • Pangz hôix viên kuôl pux uô tsưr cinh têr
 • 09/09/2022 10:44
 • Đăk Glong muôx yangx 5.000 hôix viên kuôl pux. Đrul tinh thânx hlôngr yaz, phat hui vai tsox uô tsưr ntơưv kuôl pux hur phuôv tsangr cinh têr, cxuô cxênhx Hôix Kuôl pux sâuv thangx tsangv hênhx tưz siz txuôl, khai thac đăngs jul, kruôz ntuôl hôix viên côngv hlôngr pâur cơ câur kôngz lông, zus tsax.
 • Nênhs kôngz Cư Jut tâu poz cưs chiv ntux cuz
 • 31/08/2022 16:48
 • Trơưs Phongx Kôngz lông - PTNT hênhx Cư Jut, chiv ntux cuz shông 2022, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr chok tâu yangx 5.900 ha poz cưs, hur ntơư muôx li 80% poz cưs lai. Chor angr chok poz cưs tâu chok ntâu ntơưv chor xar Ðăk D’rông, Nam Dong, Ea Pô, Ðăk Wil…
 • Quảng Tân tror kangz chok cax phê
 • 31/08/2022 16:51
 • Xar Quảng Tân (Tuy Đưc) muôx yangx 8.353 ha cax phê, hur ntơư ntâu chor tưz lâul đhâu, txi tsi jông. Viv li, chor shông jê nuôr, đrul pangz ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư, chor nganhx tsưc năng, pêx xinhv tưz zov chênhr, cxiz chênhr tror chok cax phê.
 • Chok ntâu zangv kôngz sâu tâu 500 chơưx nhiax
 • 23/08/2022 20:59
 • Shông 2019, zơưv Nguyễn Trung Nam nhoz jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) hlôngr 9/15 ha cax phê lâul chia chok ntông đangz zuôr nôngz haz iz cxa ntông nox txir xưs li sầu riêng, mít thái…
 • Chok đàn hương muôx gre cinh têr saz
 • 23/08/2022 21:01
 • Shông 2015, chuôz zis pus Võ Hạnh Vinh, tsưr trang traxi Txir mangz txir ntông hur saz Đăk Ha, nhoz jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong) thor chuên gia thangv kra haz chok jê 3.000 tsoz đàn hương đơưz nôngz Ấn Độ shơư hur 11 ha ntông nox txir. Đàn hương tâu seiz li “cuz njuôz” viv gre cinh têr saz. Ntông đàn hương chok uô kangz 12- 15 shông mas tâu khai thac plơưr, đrul tsưr lươngs muôx li 30 kg/tsoz. Iz kg plơưr muôx gre txix 5 – 7 chơưx nhiax trơưs six nhôngl…
 • Nênhs kôngz Nam Xuân sâu blêx chiv ntux cuz nzur
 • 18/08/2022 21:41
 • Chiv ntux cuz 2022, nênhs kôngz xar Nam Xuân (Krông Nô) chok tâu yangx 150 ha blêx. Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs sâu chia muôx đêx nangl chok chiv 2 hur shông.
 • ‘‘Kôngz cxuôv yeiz, txu pluôl” nhoz Quảng Hòa
 • 10/08/2022 06:17
 • Shông 2019, Phongx Kôngz lông-PTNT hênhx Đăk Glong tưz pangz pênhr, cir thuôx trâu 20 tsêr pêx xinhv nhoz xar Quảng Hòa chia zuôr chuôz zênhx haz nôngz jâuz cangz phuôv tsangr cinh têr chuôz zis. Txus nuôr, hur xar tưz muôx 75 tsêr pêx xinhv chok muôx 60 ha jâuz zus cangz. Hos nôngz cangz mas muôx công ti xur cangz tiv hênhx Đam Rông, xênhr Lâm Đồng cung câp haz zuôr kei cangz mas pux tuz nhuôs tso saz qơư muôs.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.