Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm sâm Bố chính ta Quảng Sơn

11/08/2021 16:12 G8T+7

Mhe aơ, âk r'năk bư mir pah kan ndrel ma doanh nghiệp ta Bon têh Hồ Chí Minh lĕ rlong tăm tơm sâm Bố chính ta xă Quảng Sơn (Dak Glong) ntơm sa ơm saơ n'sĭt uĕh tâm nau pah kan.

Bu nuyh bon lan tăm tơm sâm Bố chính ta neh huy 2 hec ta. Jêh tât 2 khay tăm, sâm Bố chính gĕh kao; 4 khay dơi rôk sŏk reh. Khă nĕ, gơi reh sâm têh, gĕh âk reh, jêh tât 9 khay n'hanh tât du năm mô dơi rôk. Bu nuyh bon lan tôch kao mi nga gơi doanh nghiệp nkra trà, siro; reh sâm nkra dak ngêt n'hanh nkra dak si bư uĕh ma săk jăn. Jêh jŏ khay tăm, sâm Bố chính dơi bu r'nê lah ngăch jêng n'hanh iê gĕh tu ndrŭng sa, tâm di ma mih nar, neh ntu ta Quảng Sơn. Khă nĕ, gơi kơl bon lan đăp mpăn nau bư mir jan ba, tâm nĕ joi gĕh ntŭk bu r'văt jêh tăm, ăp n'gâng kan, phung kan ngăch pah kan gơi mbơh, kơl ăp ntil nô nau ân di.

Sâm Bố chính dơi bu dŏng n'gang săm nau ji, dŏng bư dak ngêt hao dăng ma n'hâm suan n'hanh bư uĕh ma săk jăn...

Jêh 2 khay năm, bu nuyh bon lan ntơm dơi gĕh tôch kao mi nga

Tĕng têh jê, khay jŏ tăm, reh sâm Bố chính dơi bu tăch ntơm 150 - 300 r'hiăng du kí

H’Mai

816
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.