Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Krông Nô phuôv tsangr uô nox cênhz phangx, tangr moz

05/09/2021 14:44 G9T+7

Uô ntêx tinhx hinhx cangz moz Covid-19 muôx ntâu, hênhx Krông Nô tưz cxiv tsang, uô ntâu phương anr cxiz chênhr uô nox cênhz phangx, tangr moz.

Trơưs ntơư, đhâu chor cênh xur mông kruôz ntuôl, hênhx tưz has, kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông xangr uô tơưs jông "5K" thâuv môngl uô lax têz; uo trơưs jông tơư kra ntơưv Chính phủ, ntơưv xênhr lus phuôv tsangr uô nox cênhz phangx, tangr moz Covid-19. Pêx xinhv mlôngl uô trơưs jông chor tsưr ziv phangx, tangr moz xưs li chox ntâuz bul ndâux, cêv kuôl, tuô cangz… mas hâux lưv phuôv tsangr kôngz lo uô an toanx. Nôngz nhôngl nuôr, pêx xinhv tangz tov tox tsongs tsêz chok, tu kôngz lông chiv ntux cuz shông 2021. Ntơưv iz cxa xar xưs li Nam Xuân, Ðăk Drô, Buôn Choah, Nâm N'đir, pux tuz nhuôs txuôl nzir sâu blêx, kos laz, jâuz kos…

Zos uô jông tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19 mas hoax đôngx uô nox ntơưv trôngx qơư lo bov đamv

Nênhs kôngz Đăk Sôr chok poz cưs chiv ntux cuz

Chuôz zis tix lâul Y Thương, xar Buôn Chóah tsuôk tuô cangz trâu yangx 2 ha poz cưl lai đơn F1 hlôngr gen NK7328

Y Sơn

716
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.